Hankintaketjun läpinäkyvyys mahdollistaa muutokseen

Alko haluaa omalla toiminnallaan varmistaa, että kuluttajat voivat tehdä eettisiä valintoja.

Tuotteiden jäljitettävyys ja hyvät työolosuhteet hankintaketjussa ovat Alkon toiminnassa olennainen vastuullisuustavoite. Kuluttajien mielenkiinnon ja tietoisuuden tuotteiden alkuperää ja tuotanto-olosuhteita kohtaan ennustetaan kasvavan edelleen. Samanaikaisesti yritysvastuulainsäädännön rooli on kansainvälisesti kasvanut. Vastuullinen tapa toimia ei ole enää ainoastaan vapaaehtoista.

Vastuullisen hankinnan johtamismalli

Vastuullisuus ja tasapuolisuus ovat keskeinen osa toimintatapojamme. Eettiset toimintaperiaatteet, joihin vastuullisen hankinnan toimintamalli perustuu, pohjautuvat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, Maailman työjärjestön ILO:n tärkeimpiin sopimuksiin ja julistuksiin sekä OECD:n monikansallisille yrityksille annettuihin ohjeisiin. Tavoitteena on luoda alkoholijuomahankintoihin toiminta- ja seurantamallit, joilla voidaan vaikuttaa alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintatapoihin sekä kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.

Alkossa vastuullista hankintaketjua kehitetään vastuullisen hankinnan strategian linjausten pohjalta. Vastuullisen hankinnan strategia on osa Alkon vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sekä Alkon sidosryhmille että Alkon asiakkaille vastuullisten toimintatapojen avulla.

Alkon vastuullisuusohjelma pohjautuu yhtiön strategiaan. Vastuullisuuden ohjausryhmä käsittelee vastuullisen hankinnan toimintamalliin liittyvät kehityslinjaukset, jotka Alkon johtoryhmä hyväksyy tarvittavilta osin. Vastuullisen hankinnan tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset raportoidaan myös osana vastuullisuuden kokonaisuutta alkoholipoliittisessa valiokunnassa. Vastuullisen hankinnan raportti menee tiedoksi Alkon hallitukselle kerran vuodessa ja tapauskohtaisten arvioiden perusteella. Vastuullisen hankinnan operatiivinen johtaminen on tuotteet ja ostot -yksikön vastuulla. Vastuullisuustiimi, yhtön viestintä-yksikössä vastaa toimintamallin ylläpidosta ja kehittämisestä. Vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteiden jalkautumisesta käytäntöön vastaavat kaikki Alkossa hankintoja tekevät asiantuntijat.

Alko tukee yhteistyökumppaneitaan jatkuvaan parantamiseen kansainvälisen vastuullisuusorganisaatio Amfori BSCI:n eettisten toimintaperiaatteiden ja työkalujen avulla. Alko edellyttää kaikilta juomien tavarantoimittajilta Amfori BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin sitoutumista. Alkon tavarantoimittajia koskevassa Valikoimaanotto-ohjeessa esitetään yhteistyössä noudatettavat periaatteet myös vastuullisen hankinnan osalta. Alko edellyttää kaikilta Amfori BSCI:n eettisten toimintaperiaatteiden allekirjoittamisen lisäksi aktiivisia toimenpiteitä hankintaketjussa. Alko haastaa yhteistyökumppaneitaan tekemään huolellisuusvelvoitteen mukaista ihmisoikeusvaikutusten arviointia, varmistamaan riittävät negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja seuraamaan sovittujen periaatteiden toteutumista hankintaketjussa. Tämän lisäksi Alko edellyttää vastuullisuuden verkkokoulutuksen suorittamista kaikilta juomatoimittajilta. Verkkokoulutuksen tavoitteena on varmentaa yhteistyökumppaneiden eettisten toimintaperiaatteiden käytännönvaikutusten riittävä ymmärrys.

Vuonna 2015 julkaistun verkkokoulutuksen versio 1.0:n on suorittanut 91 prosenttia Alkon juomatoimittajista. Koulutuksen versio 2.0 julkaistiin vuoden 2018 alussa. Alko järjestää viisi kertaa vuodessa tavarantoimittajatilaisuuksia, joissa on informatiivinen yleisosa ja työpaja-osa. Vuoden 2017 aikana kaikissa tavarantoimittajatilaisuuksissa on ollut esillä vastuullisen hankinnan teemoja ja aiheesta pidetty tavarantoimittajien kanssa kaksi työpajaa.

Alko tekee vastuullista hankintaa koskevaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa

Valitusmekanismit

Alkon eettiset toimintaperiaatteiden tavoitteena on varmistaa, että työntekijöillä on käytössään asiaan kuuluvat valitusmekanismit. 

Tarkoitustenmukaisten valitusmekanismien puutteellisuus on kansainvälinen keskustelunaihe. Globaalisti toimivia ratkaisuja on erittäin rajallisesti tarjolla, jos ei ollenkaan. Ongelmia voidaan kuitenkin ratkoa myös paikallisesti. Alko neuvottelee Palvelualojen ammattiliitto PAM:n välityksellä aiesopimuksesta IUF-järjestön (ruokatuotannon, maatalouden sekä hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden maailmanliitto) kanssa. Yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa on yksi tapa saada hankintaketjussa työskentelevien ihmisten ääni kuuluviin.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassamme

Alko arvioi vuonna 2017 oman toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia YK:n ihmisoikeuksia ja yrityksiä koskevien periaatteiden valossa ja on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassaan. Alkon vaikuttaa toiminnallaan suoraan ja välillisesti oman henkilöstönsä, asiakkaiden ja hankintaketjussa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Alko käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ihmisoikeuksista ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa. Alko edellyttää henkilöstönsä ja yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa tällä alueella.


Toiminta ja tulokset

Alkon juomavalikoimissa oli vuonna 2017 kaikkiaan 8 615 tuotetta. Alkolla ei ole omaa tuotantoa tai pullotusta. Ostamme kaikki myymämme tuotteet kotimaisilta ja ulkomaisilta tavarantoimittajilta, joita on yhteensä 544, ja joista maahantuojana toimii 166. Hankintaketju on laaja, globaali ja moniportainen. Hankintaketjun läpinäkyvyyden varmistaminen on haaste. Vastuullisen hankinnan visiomme on tehdä näkymätön näkyväksi. Vain vahvuuksia ja epäkohtia tunnistamalla mahdollistamme muutoksen - hyvien käytänteiden monistamisen ja epäkohtien korjaamisen.

Alkon hankintaketjussa on 544 juomatoimittajaa ja n. 1 700 muuta palvelun ja tavarantoimittajaa, joista 55 muodostavat 80 prosenttia kaikista epäsuorien hankintojen arvosta. Alkon hankintojen yhteisarvo on 1 017 MEur. Myytävien juomien hankinta-arvo 968 Meur muodostaen 95 prosenttia Alkon kaikkien hankintojen arvosta. Epäsuorien hankintojen arvo oli 49 Meur. Myytävät juomat tulevat 70 alkuperämaasta. Uusia alkuperämaita tuli viime vuonna kaksi, Armenia ja Haiti.

Vuonna 2017 Alko tilasi 16 riskiarvioinnin perusteella teetettyä kolmannen osapuolen toteuttamaa auditointia eli tarkastuskäyntiä eettisten periaatteiden toteutumisesta (17 auditointia vuonna 2016): kahdeksan auditointia Etelä-Afrikasta, viisi Argentiinasta, kaksi Chilestä ja yksi Guyanasta. Tavoite oli 26 auditointia. Amfori BSCI -akkreditoitujen auditoijien puute sadonkorjuun aikana oli pääsyy siihen, miksi tavoitetasoa ei saavutettu.Paras tulos 5, heikoin tulos 0

Alkon hankintaketjussa merkittävimmät ihmisoikeusriskit ja työoikeuksien laiminlyönnit kohdistuvat alkutuotantoon. Maataloudessa sadonkorjuu on työvoimaintensiivistä. Henkilöresurssitarve on korkea. Ongelmana on, että jos itse työn tekemiseen ei perehdytetä riittävällä tasolla, työhön liittyviä työturvallisuusriskejä ei tuoda esille eikä sesonkityöntekijöille tarjota asianmukaisia suojavarusteita ja -välineitä. Myös työaikalainsäädännön huomiotta jättäminen on valitettavan yleistä. Tarkastuskäynneillä ei löytynyt yhtään erittäin vakavaa rikettä eli Amfori BSCI:n määrittelemää nollatoleranssitapausta. Nollatoleranssiksi luetaan esim. lapsityövoiman käyttö tai fyysisen väkivallan uhka. Hankintaketjussa tunnistettuja korkean riskin kohteita ovat Etelä-Afrikka, Chile, Argentiina, Välimeren rannikkoalueet sekä rommien hankintaketjussa tapahtuva sokeriruokoviljely.

Työntekijöiden järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna juomatuotannon riskimaissa. Amfori BSCI:n eettiset periaatteet edellyttävät, että työntekijöillä on yhdistymisvapaus ja neuvotteluoikeus. Vuoden 2017 auditoinneissa ei tullut ilmi järjestäytymis- ja neuvotteluoikeuden rikkomuksia. 

Alkon tavoitteena on kasvattaa auditointien lukumäärää tulevaisuudessa, jotta voimme varmistaa riittävän kattavuuden koko riskimaahankintojen määrästä. Merkittävin haaste tämän tavoitteen saavuttamisessa on akkreditoitujen Amfori BSCI-auditoijien rajalliset resurssit. Merkittävä mahdollistaja Alkon vastuullisen hankinnan toimintamallin kehittämisessä on yhteispohjoismainen yhteistyö. Ruotsin, Norjan, Islannin ja Färsaarten alkoholimonopolit kuuluvat kaikki Amfori BSCI:iin. Yhteinen toimintamalli mahdollistaa seurantatoimenpiteiden kattavuuden. Alkon tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä varmistaa, että kaksi kolmesta riskimaista ostettujen juomien litramäärästä ovat joko Amfori BSCI -auditoitu tai muutoin vastuullisuussertifioitu (esim. Fair Trade, Fair for Life, For Life).

Etelä-Afrikan tuotanto-olot puhuttivat vuonna 2017

Vuonna 2017 kuluttaja-asiakkaidenkin huomion kohteeksi nousi kysymys viinintuotannon työolosuhteista Etelä-Afrikassa. Syksyllä 2016 Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa esitetty dokumentti ”Bitter Grapes” nosti Etelä-Afrikan viiniteollisuuden epäkohdat laajaan tietoisuuteen. Vastuulliset kuluttajat kyseenalaistivat voimakkaasti viiniteollisuuden työolosuhteita. Laajan keskustelun lisäksi ohjelma käynnisti useita selvityksiä ja seurantatoimenpiteitä pohjoismaisten alkoholimonopolien keskuudessa. Vuoden 2017 aikana tuottajia on auditoitu, korjaavia toimenpiteitä on tunnistettu ja niiden toteutumista käytännössä on seurattu tavarantoimittajien kanssa yhteistyössä. Konkreettisia parannuksia on saatu aikaan, mutta runsaasti työtä on vielä jäljellä. Näistä syistä johtuen Alko käynnisti syksyllä 2017 projekti Etelä-Afrikan. Projektiin osallistuminen on pakollista kaikille Alkon valikoimiin eteläafrikkalaisia viinejä myyville tavarantoimittajille. Projekti kestää kuusi kuukautta ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa tavarantoimittajien huolellisuusvelvoitteen mukaisia toimenpiteitä sekä nostaa kokonaisvaltaisesti osaamista ja ymmärrystä liikesuhteiden synnyttämistä vastuista.

Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta edellyttää, että Alkon päätökset alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä sekä niiden hinnoittelusta tulee tehdä julkisin ja tasapuolisin perustein riippumatta niiden valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Näin ollen Alko ei tee hankintaketjun ihmisoikeuksien tai työoikeuksien riskeihin liittyvää yhteistyökumppanikohtaista arviointia ennen tuotteen valikoimaan ottamista. Tuotteen tultua osaksi Alkon valikoimia se siirtyy vuosittain toteutettavan huolellisuusvelvoitteen mukaisen riskiarvioinnin piiriin. Riskiarvioinnissa otetaan huomioon mm. tuotteen alkuperämaa, hankintaketjun rakenne, valmistajaa koskevat tiedot – kuten mahdolliset kansainväliset sertifioinnit sekä juomaryhmää koskevat tunnistetut toimialariskit.

Alko kiinnittää lähitulevaisuudessa erityistä huomioita hankintaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseen tehokkaalla ja järjestelmällisellä tiedon keräämisellä, yhteistyökumppaneiden osaamisen kehittämiseen ja sidosryhmäyhteistyön aktivointiin vastuullisen hankinnan toimintamallin vaikuttavuuden varmistamiseksi sekä vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi. Alkon toimintamallissa on kriittistä varmistaa juomatoimittajien riittävät menettelytavat ihmisoikeusriskien minimoimiseksi. Alkon näkemyksen mukaan yhteistyöllä kaikkien hankintaketjun osapuolien sitouttamisella oman ja yhteistyökumppaneiden osaamisen kehittämiseen, on pitkällä aikajänteellä merkittävämpi vaikutus työolosuhteiden kehittymisen kannalta kuin seurantatoimenpiteisiin keskittymisellä. Alkon vastuullisen hankinnan toimintamalli perustuu 80/20 sääntöön, jolla viestimme ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin keskittymisen tärkeyttä, seurantatoimenpiteitä unohtamatta.

Tavarantoimittajayhteistyön lisäksi tärkeässä roolissa ovat keskustelut muiden sidosryhmien kanssa. Alko tapaa säännöllisesti kansalaisjärjestöjä, työntekijäjärjestöjä, vastuullisuusjärjestöjä, tuottajajärjestöjä, valmistajien edustajia sekä muita pohjoismaisia alkoholimonopoleja.

Läpinäkyvyyttä rommin hankintaketjuun

Vuoden 2017 aikana Alko on järjestänyt tavarantoimittajatilaisuuksista erillisen työpajan kaikille tavarantoimittajille, jotka myyvät rommeja tai rommipohjaisia tuotteita Alkolle. Työpajan teemana oli rommien hankintaketjun läpinäkyvyys ja sen haasteet. Työpajan tuloksena kuvattiin tyypillinen rommien hankintaketju. Työpajassa sitouduttiin yhteisesti edistämään rommin hankintaketjun läpinäkyvyyttä tulevaisuudessa. Erityinen huolenaihe on yleisesti tiedossa olevat huonot työolosuhteet sokeriruokoplantaaseilla sadonkorjuunaikana. Aiheeseen puuttuminen on nostettu myös yhteispohjoismaisen yhteistyön keskeiseksi tavoitteeksi vuonna 2018.