Alkon lausunto uudistuvaan alkoholilakiin

Alkoholilaki uudistuu ja Alko Oy on muiden toimijoiden tapaan antanut aiheesta lausunnon.

Alko Oy on antanut lausunnon liittyen alkoholilain kokonaisuudistukseen. Tässä julkaistaan lausunnon alusta löytyvät tiivistelmä. Koko lausunto on luettavissa Valtioneuvoston sivuilta ja oheisesta PDF:stä.

Alkoholi ei ole yksilön asia, vaan alkoholihaitat koskevat koko yhteiskuntaa. Pohjoismaisessa hyvinvointimallissa julkinen sektori vastaa verovaroin terveys- ja sosiaalipalvelujen kustannuksista. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslain edellyttämien riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden takaaminen voi olla haaste tilanteessa, jossa alkoholin myyntiä liberalisoidaan merkittävästi. Vastuullisen yhteiskunnan tehtävänä on pyrkiä vähentämään estettävissä olevia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja myös jatkossa. Siten Alko katsoo, että esityksestä tulisi erityisesti näiden näkökohtien osalta pyytää lausunto perustuslakivaliokunnalta.

Alkoholin myynnissä on huomioitava se, että alkoholi ei ole tavanomainen hyödyke, vaan se vaikuttaa yksilöön ja yhteiskuntaan monella tavalla. Kansallisen ja kansainvälisen tutkimusnäytön perustella saatavuuden rajoittaminen alkoholimonopolin kautta on tehokas keino alkoholihaittojen ennaltaehkäisemiseksi. Suomessa aiemmin tehdyt alkoholilain liberalisoinnit ovat johtaneet kulutuksen ja sen seurauksena alkoholihaittojen kasvamiseen. Jos lakiesityksen todellisena tavoitteena sen 1 §:n mukaisesti on alkoholihaittojen vähentäminen, tulisi luvanvaraisen vähittäismyynnin raja pitää edelleen 4,7 tilavuusprosentissa etyylialkoholia sekä valmistustaparajoite säilyttää nykyisellään, jolloin niin sanotut limuviinat ja energia- ja alkoholijuomien yhdistelmät eivät tulisi laajaan jakeluun.

Alkoholilain valmistelussa tulee ottaa huomioon talouden, hyvinvoinnin ja terveyden tavoitteet. Alko kannattaa voimassa olevan alkoholilainsäädännön tarpeettomien ja vanhentuneiden normien purkua erityisesti ravintola-alalta. Ravintolat edistävät ruoka- ja juomakulttuuria.

Nykyisen hallituksen yhtenä tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta. Asiantuntija-arvioiden mukaan alkoholilain uudistaminen esityksen mukaisena on tavoitteen vastainen. Lisäksi hallituksen tavoitteena on kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantaminen. Alkoholi on yksi suurimmista kansanterveyttä vahingoittavista tekijöistä ja alkoholihaittojen kustannukset työelämässä ovat merkittävät. Täten lakiesityksellä on toteutuessaan kielteisiä vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn ja tuottavuuteen.

Alkoholilainsäädännön uudistamisen linjausten yhtenä perusteena keväällä 2016 tuotiin esille Virosta tapahtuva matkustajatuonti ja sen seurauksena Suomen valtion menettämät verotulot. Viron hallitus päätti loppuvuonna 2016 aiempia päätöksiä suuremmista alkoholiveron korotuksista, jotka tulevat voimaan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi oluen veroa nostetaan 166 prosentilla. Suomen ja Viron välisen alkoholijuomien hintaeron kaventuminen tulee väistämättä pienentämään suomalaisten matkustajatuontia. Siten tältä osin lainvalmistelun perusteet ovat osittain poistuneet. Uusi tilanne tulisi avoimesti kuvata hallitukselle ja eduskunnalle lakiesityksessä sekä ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa.

Alko on viime vuosina yksinkertaistanut ja helpottanut pientuottajien pääsyä valikoimiin ja nykyisin pientuottaja voi omalla ilmoituksellaan toimittaa tuotteitaan myyntiin 1–10 Alkon myymälään sekä verkkokauppaan. Aidosti käsityöläisyyteen perustuva pienpanimotoiminta on kannatettavaa. Huomattavaa kuitenkin on, että 12 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät oluet osaltaan kilpailevat jo miedompien viinien kanssa. Kilpailevien ulkomaisten ja kotimaisten tuotteiden lakisääteisesti erilainen kohtelu, jossa ulkomaisilla tuotteilla olisi suppeampi jälleenmyyntiverkosto, voisi olla kiellettyä syrjintää. Siten pienpanimoista myytävien käsityöläisoluiden enimmäisvahvuus voisi perustellusti olla 6,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sekä valmistusmäärä enintään 100 000 litraa vuodessa, mikä on noin 1 300 pulloa päivässä. Tällöin pienpanimoista myytävien oluiden enimmäisvahvuus olisi sama kuin sahdilla ja tuotantomäärä sama kuin tilaviiniyrittäjillä.

Alko pitää tärkeänä, että rajat ylittävän etämyynnin käsite sekä laillinen ja laiton etämyynti ja -osto määritellään selkeästi. Etäkaupassa tulee varmistaa, että Suomen valmiste- ja arvonlisäverot tulevat suoritetuksi ja että viranomaisilla tulee olla tehokkaat keinot valvoa tätä kauppaa. Tuotteiden luovutuksen yhteydessä on varmistettava alkoholin myynninvalvontaan liittyvät edellytykset (ikä, päihtymys ym.). Lisäksi on huomioitava, että etämyynnin markkina Suomen lähialueilla saattaa muuttua nopeastikin, sillä Ruotsissa hallitus on valmistellut esitystä, joka kieltäisi alkoholin etämyynnin Ruotsiin.

Muualla Euroopassa suunta on Suomesta poiketen kohti alkoholipolitiikan tiukennuksia. Ruotsin ja Viron lisäksi lähialueilla Liettua on hyväksynyt merkittäviä korotuksia alkoholiveroon sekä kaavaillut myös muita toimenpiteitä alkoholihaittojen vähentämiseksi. Irlanti hyväksyi vuonna 2015 uuden alkoholilain, joka merkittävästi tiukensi maan alkoholipolitiikkaa kansanterveydellisin perustein. Skotlanti hyväksyi vuonna 2012 lain alkoholin minimihinnoista.