Alko toimii työehtosopimuksen mukaisesti

Alko on noudattanut määräystä, jossa on sovittu äitiysvapaan palkanmaksusta.

Helsingin hovioikeus on antanut tänään tuomion tasa-arvolakiin perustuvassa riita-asiassa. Asia on ollut vireillä eri oikeusasteissa vuodesta 2009. Hovioikeuden ratkaisussa työntekijä ei ole saanut äitiysvapaan palkkaa sen takia, että hän ei ollut täyttänyt äitiysvapaan palkan saamisen ehtona olevaa kuuden kuukauden työssäolojaksoa. Helsingin hovioikeus on antamassaan tuomiossa katsonut, että työehtosopimusmääräys on tasa-arvolain perusteella syrjivä.

Alko on noudattanut tapauksessa työehtosopimukseen sisältyvää määräystä, jossa on sovittu äitiysvapaan palkanmaksusta.

”Lain mukaan äitiysvapaa on palkaton, mutta Alkon työehtosopimuksessa on lisätty äitiysvapaalle jäävien etuuksia lain tasoon nähden. Alko on ollut velvollinen noudattamaan tätä määräystä kuten muitakin työehtosopimuksen määräyksiä,” sanoo Alkoa asiassa edustanut lakimies Mika Kärkkäinen.                                                                          

”Palkallisuuden tarkoituksena on ollut parantaa äitiysvapaalle jäävien työntekijöiden työsuhteen ehtoja. Työehtosopimuksen mukaan palkallisuus on edellyttänyt, että työntekijä on ollut aiemmalta perhevapaalta palattuaan vähintään kuusi kuukautta työssä ennen uuden äitiysvapaan alkamista. Tämän kaltaiset rajaukset ovat yleisiä eri alojen työehtosopimuksissa,” Kärkkäinen jatkaa.

Äitiysvapaan etujen lisäämisen vastapainona on aiemmin haluttu edellyttää, että työntekijä palaa perhevapaiden välillä töihin. Nämä määräykset perustuvat työntekijöiden ja työnantajien järjestöjen yhdessä neuvottelemiin sopimuksiin.

”Pidän Helsingin hovioikeuden tuomiota yllättävänä. Käsityksemme on, että Alko ei ole työehtosopimusta noudattamalla syrjinyt työntekijää. EU-tuomioistuin on helmikuussa 2014 antamassaan ratkaisussa tutkinut samanlaisen työehtosopimusmääräyksen pätevyyttä syrjintäsäännösten kannalta. EU-tuomioistuin ei todennut, että kyseessä olisi syrjintä,” sanoo Kärkkäinen.

”EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen työehtosopimusten äitiysvapaata koskevia kirjauksia on jouduttu miettimään uudestaan. Alkolla tämä on ollut jo harkinnassa,” painottaa Kärkkäinen.

Kärkkäinen suosittelee Alkoa harkitsemaan hovioikeuden päätöksen viemistä korkeimpaan oikeuteen. Asialla on laaja yleinen merkitys, koska äitiysvapaan palkanmaksusta ja sen edellytyksistä on sovittu samalla tavalla muidenkin alojen työehtosopimuksissa. Asian saattaminen korkeimman oikeuden tutkittavaksi edellyttää, että korkein oikeus myöntää valitusluvan.