Yhteiskunnallinen rooli

Alko on olemassa, jotta alkoholista aiheutuvat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset haitat vähentyisivät.

Alko Oy on itsenäinen, Suomen valtion omistama osakeyhtiö, jolla on Suomessa yksinoikeus yli 5,5 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin. Alkoholilaissa määritelty perustehtävämme on alkoholijuomien vähittäismyynti niin, että otamme huomioon myymiemme tuotteiden haittavaikutukset. Toimintamme ja yli 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyynnin yksinmyyntioikeus perustuvat sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alkon omistajaohjauksesta ja valvonnasta Alkolle laissa määritellyn erityistehtävänsä vuoksi.

Päivittäistä työtä alkoholihaittojen ehkäisemiseksi 

Alkolla on monia keinoja vaikuttaa alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn yhteiskunnassa. Toimenpiteillä on vaikuttavuutta sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisella tasolla. Alkoholin aiheuttamat taloudelliset haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat merkittäviä - vuositasolla kustannukset ovat THL:n arvion mukaan yli kaksi miljardia euroa. Ne syntyvät välillisistä kustannuksista, kuten tuotanto- ja työpanosmenetyksistä, sekä alkoholin käytön välittömistä kustannuksista, kuten järjestyksenpidosta, sosiaalihuollosta sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksista.

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä: mitä enemmän alkoholia juodaan, sitä suurempi määrä haittoja aiheutuu.

Alko arvioi perustehtävässä onnistumistaan vuosittain

Alkon yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä mitataan Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen tekemällä Alkoholipoliittiset mielipiteet tutkimuksella. Alkon hyväksyttävyys vuonna 2016 oli 62 prosenttia. Hyväksyttävyyden tavoitetaso oli 63 prosenttia.  

Alkon kehittää toimintaansa sidosryhmiltä vastaanotetun palautteen perusteella. Alkolla on laaja alkoholihaittojen ehkäisyyn liittyvä sidosryhmien verkosto. Yhteistyöhankkeissa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), A-Klinikkasäätiö, Ehkäisevän päihdetyön järjestö (Ehyt), Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) ja Suomen vanhempainliitto (SVL). Esimerkkejä muista Alkon yhteistyökumppaneista ovat Suomen Olympiakomitea, Nuorten Akatemia ja poliisi.

Alko käy kaikkien yhteistyökumppaneidensa kanssa aktiivista keskustelua alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn keinoista ja niiden vaikuttavuudesta. Alkon asiakaspalvelu eri kanavissa toimii aktiivisena palautteiden välittäjänä toimintamme kehittämisen tukena.