Vodka & spirit /Environmen­tally Responsible Packaging

Vodka & spirit Environmen­tally Responsible Packaging

We have 16 products

Skyy Vodka

Vodka / United States
Vodka
Vodka & spirit | United States
Colourless, dry, warm, neutral

Koskenkorva Viina plastic bottle

Vodka / Finland
Vodka
Vodka & spirit | Finland
Colourless, soft, smooth, grainy notes

Törni Viina plastic bottle

Spirit / Finland
Spirit
Vodka & spirit | Finland
Colourless, dryish, soft, smooth, neutral

New Amsterdam Vodka

Vodka / United States
Vodka
Vodka & spirit | United States
Colourless, soft, smooth, neutral

Koskenkorva Viina plastic bottle

Vodka / Finland
Vodka
Vodka & spirit | Finland
Colourless, soft, smooth, grainy notes

Leijona Viina plastic bottle

Spirit / Finland
Spirit
Vodka & spirit | Finland
Colourless, dry, warm, neutral

Zubrovka Bison Grass

Flavoured vodka / Poland
Flavoured vodka
Vodka & spirit | Poland
Greenish, dryish, warm, grainy notes, herbal notes, spicy

Gustav Tilli Vodka

Flavoured vodka / Finland
Flavoured vodka
Vodka & spirit | Finland
Colourless, dryish, soft, smooth, rich dill notes, slightly spicy, balanced

Leijona Viina plastic bottle

Spirit / Finland
Spirit
Vodka & spirit | Finland
Colourless, dry, warm, neutral

Leijona Viina plastic bottle

Spirit / Finland
Spirit
Vodka & spirit | Finland
Colourless, dry, warm, neutral

Koskenkorva Viina 30% plastic bottle

Spirit / Finland
Spirit
Vodka & spirit | Finland
Colourless, soft, smooth, sweet grain notes

Stolichnaya Stoli Salted Karamel

Flavoured vodka / Latvia
Flavoured vodka
Vodka & spirit | Latvia
Colourless, sweet, warm, toffee notes, slightly salty