Alkos verksamhet regleras av lagar

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste lagarna och föreskrifterna som gäller Alko Ab:s verksamhet.

Alko Ab:s verksamhet regleras av speciallagstiftning och av statens ägarpolitiska mål. Alko Ab är ett av statens bolag med specialuppgifter, ”som antingen handhar en viss uppgift som staten anvisat dem eller som har en dispens som är orsak till att de inte är verksamma i en konkurrensutsatt miljö”. De viktigaste lagarna och föreskrifterna som gäller Alko Ab:s verksamhet:

1. Alkohollagen (1102/2017) 
2. Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen (151/2018)
3.  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen (158/2018)
4. Förordning om alkoholdrycker och sprit (1344/1994)
5. Punktskattelag (182/2010)
6. Lag om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994)
7. Lag om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004)
8. Aktiebolagslag (624/2006)

Syftet med alkohollagen är att få konsumtionen av alkoholhaltiga ämnen att minska genom att begränsa och övervaka den anknytande näringsverksamheten i syfte att förebygga alkoholens negativa effekter för dem som konsumerar alkohol, för andra människor och för hela samhället.

På grund av Alkos specialuppgift ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för ägarstyrningen och tillsynen över bolaget. SHM följer lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) och samarbetar med avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.