Användarvillkor för Alko Ab:s digitala tjänster

Läs användarvillkoren för Alkos digitala tjänster nedan.

1 Användarvillkor

Dessa avtalsvillkor innehåller villkoren för användning av Alko Ab:s ("Alko") webbutikstjänst Alko.fi ("Tjänsten") och Alko-mobilapp ("Tjänsten"). Användning av tjänsten förutsätter att dessa användarvillkor godkänns.

Tjänstens användare ("Kunden") godkänner villkoren och förbinder sig att följa dessa villkor genom att använda Tjänsten. Tjänsten innehåller därtill meddelanden och bruksanvisningar som kompletterar dessa villkor. Alko förbehåller sig rätten att ändra Tjänstens innehåll och dessa villkor. Kunden godkänner ändringarna genom att använda Tjänsten. De gällande villkoren kan läsas på Alkos webbplats.

Tjänsten och dess innehåll ägs av Alko och alla rättigheter som gäller dem tillhör Alko. Kunden får titta på, bläddra i och skriva ut innehåll i tjänsten för sitt eget privata bruk. Text eller bilder i Tjänsten får dock inte användas för kommersiella ändamål och inte heller på andra sätt som bryter mot Alkos immateriella rättigheter. Meddelanden som publiceras i Tjänsten får användas för journalistiska syften förutsatt att informationens källa anges vid användningen. Kunden ansvarar för konsekvenserna av otillåten användning av material som skyddas av Alkos eller dess eventuella samarbetspartners upphovsrätt.

2 Registrering

"Kund" avser en konsument- eller företagskund som registrerar sig i Tjänsten för att använda den. "Konsumentkund" avser en fysisk person som har fyllt 18 år, för vilka utöver dessa användarvillkor även bestämmelserna i konsumentskyddslagen tillämpas. "Företagskund" avser en juridisk person som har giltigt FO-nummer. Fysiska personer som registrerar sig i och använder Tjänsten måste vara myndiga.

Konsumentkunder kan beställa produkter i Tjänsten antingen efter att ha registrerat sig som användare i Tjänsten eller utan att registrera sig. Företagskunder måste ha ett giltigt FO-nummer som de matar in i Tjänsten när de registrerar sig i den.

För att kunna beställa produkter måste Kunden godkänna de separata beställnings- och leveransvillkoren samt uppfylla de krav som ingår i dem. Alko förbehåller sig rätten att vägra sälja eller överlämna produkter till Kunden.

Vid registrering i Tjänsten skapar Kunden ett användarnamn och lösenord för att använda Tjänsten. Användarnamnet är Kundens e-postadress. Så här registrerar sig Kunden som användare i Tjänsten.

För företagskunders del har Alko rätt att via en tredje serviceleverantör kontrollera att personen har rätt att företräda ifrågavarande företag eller organisation. Alko anser att personen ifråga utifrån sin ställningsfullmakt har rätt att godkänna villkoren och beställa och betala produkter.

3 Användning av Tjänsten

Kunderna ansvarar för att uppgifterna som de angett i Tjänsten och lämnat till Alko är korrekta. Alko ansvarar inte för skada eller störning som orsakas Kunden eller tredje part på grund av att Kunden har uppgett felaktiga uppgifter. Kunderna ansvarar för att uppgifterna som de lämnat till tjänsteleverantören är korrekta samt för användningen och förvaringen av användarnamnet och lösenordet. Användarnamnet och lösenordet är alltid personliga.

För att kunna köpa produkter måste Kunden alltid identifiera sig med nätbankskoder och vara minst 18 år, och för företag krävs därtill även registrering.

Kunderna ansvarar för alla kostnader som orsakas dem av Tjänstens användning, exempelvis för datorutrustning, programvara och telekommunikation.

Kunden förbinder sig att använda Tjänsten endast för de syften som avses i Tjänsten samt enligt lag och god sed.

Alko har rätt att avslå en registrering samt rätt att vid behov spärra Kundens användarnamn och förhindra användning av Tjänsten.

4 Hantering av kundföretagets konto

Kundföretagets konto måste ha en Administratör som administrerar detta konto (“Administratör”). Kontot kan ha flera Administratörer. Både Administratörer och Användare kan göra beställningar i Alkos webbutik, som binder Kunden (“Användare”). Administratören ansvarar för att lägga till och ta bort företagskundens Användare och Administratörer. Administratören är skyldig att ta bort onödiga användare från kundföretagets konto.

Dessutom ansvarar Administratören för att redigera alla användares behörigheter, avgränsa betalningssätt och fastställa en användarspecifik kreditgräns för faktureringen på laskuyritykselle.fi.

Information om Kundens Administratör eller Administratörer kan på begäran skickas till Kunden (på en begäran från företagskunden via e-post).

5 Hantering av personuppgifter och kakor

Personuppgifter som Kunden har lämnat elektroniskt eller i annan form behandlas på det sätt som krävs i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) eller i den nationella lagstiftningen. Alko ansvarar för att kunduppgifterna behandlas och lagras på korrekt sätt.

Personuppgifter om Kunderna samlas och sparas i kundregistret som Alko administrerar. Användningen av personuppgifter och kakor specificeras i registerbeskrivningen, som kan läsas på Alkos webbplats.

6 Alkos kontaktuppgifter

Adressen till Alkos huvudkontor är:

Alko Ab, PB 99, 00101 Helsingfors

Kontaktuppgifterna för Alkos kundtjänst:

E-post: kundtjanst@alko.fi

Telefonnummer: 020 692 771 (lsa/lna)

Arkiverade användarvillkor:

Användarvillkor för Alko Ab:s digitala tjänster - Gällande till 1.9.2022