Beställnings- och leveransvillkor för alko ab:s konsumentkunder

Läs beställnings- och leveransvillkoren för Alko Ab:s webbutik nedan. Beställnings- och leveransvillkor för alko ab:s företagskunder hittar du här.

1 Allmänna villkor

Dessa avtalsvillkor innehåller villkoren för beställning, leverans och avbeställning av Produkter som beställs genom Alko Ab:s ("Alko") webbutikstjänst Alko.fi ("Tjänsten") och Alko-mobilapp ("Tjänsten"). På försäljningen av Produkter tillämpas utöver dessa avtalsvillkor även bestämmelserna i konsumentskyddslagen.

Kunden godkänner villkoren och förbinder sig att följa dessa villkor genom att beställa Produkter via Tjänsten. Tjänsten innehåller därtill meddelanden och bruksanvisningar som kompletterar dessa villkor. Alko förbehåller sig rätten att ändra Tjänstens innehåll och dessa villkor. Kunden godkänner ändringarna genom att använda Tjänsten. De gällande villkoren kan läsas på Alkos webbplats.

2 Definitioner

Konsumentkund eller Kund avser en fysisk person som fyllt 18 år och som använder Tjänsten för att beställa Produkter för sitt privata bruk.

Svag alkoholprodukt avser en alkoholprodukt som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol.

Produkt avser alla produkter som Alko säljer.

3 Beställning och leverans av Produkter

Allmänt om beställning

Kunder som beställer Produkter måste vara myndiga. Alko säljer Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 18 år och alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 20 år.

Kunderna ansvarar för att uppgifterna som de har lämnat till Alko är korrekta. Alko ansvarar inte för skada eller störning som orsakas Kunden eller tredje part på grund av att Kunden har uppgett felaktiga uppgifter.

Alko har rätt att radera en beställning som Kunden har gjort om Kunden bryter mot eller kringgår Tjänstens villkor eller handlar mot lag eller god sed. Alko förbehåller sig rätten att vägra sälja eller överlämna Produkter till Kunden.

Varje Produkts eller Tjänsts huvudsakliga egenskaper och pris anges på produktsidan. Allergener som Produkten innehåller framgår av Produktens etikett. Priserna innehåller mervärdesskatt, om inget annat uppges. Samtidigt meddelas också Produktens tillgänglighet och eventuella begränsningar i tillgängligheten. Om det uppstår problem i leveransen av en beställd Produkt, tar Alko kontakt med Kunden.

Alko ansvarar inte för skador som orsakas av eventuella störningar, fel eller dröjsmål i hanteringen eller leveransen av beställningar som beror på någon annan orsak än sådan som beror på Tjänsten. Alko ansvarar inte för skador som orsakas av att verksamheten försvåras orimligt på grund av force majeure eller motsvarande orsak, exempelvis myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, upplopp eller uppror, av Alko oberoende störning i postgången, automatisk databehandling, dataöverföring, övrig elektronisk kommunikation eller elförsörjningen, avbrott orsakat av brand eller annan olycka, eller facklig konfliktåtgärd, som strejk, lockout, bojkott eller blockad. Force majeure eller annan ovan nämnd omständighet ger Alko rätt att tills vidare avbryta leveransen av beställningar.

Beställning av produkter i webbutiken

Kunden kan beställa produkter i Tjänsten antingen efter att ha registrerat sig som användare i Tjänsten eller utan att registrera sig. En inlämnad beställning förbinder Kunderna efter att de har godkänt och betalat den.

Alko förbehåller sig rätten att ställa begränsningar eller villkor för antalet Produkter som kan beställas. Produktspecifika köpbegränsningar eller särskilda villkor för produkterna kan ses på produktkortet vid beställning av produkten.

Specialbeställningar

En registrerad kund kan göra en förfrågan om produkter utanför Alkos sortiment genom att logga in på sidan Alko.fi och fylla i det elektroniska specialbeställningsformuläret där. Om produkten är tillgänglig, krävs en köpförbindelse av kunden för att specialbeställning kan göras. Specialbeställningar har ingen returrätt och kan innehålla en förskottsbetalning.

4 Betalningssätt

Kunden betalar de beställda Produkterna i samband med beställningen med något av de betalningssätt som Alko accepterar.

Alko förbehåller sig rätten att begränsa värdet på den totala beställningen i enlighet med det valda betalningssättet.

Beställning i webbutiken

Betalning sker med ett SSL-krypterat betalningsformulär. Betalningssätt som kan användas: betalkort, nätbank och mobilbetalning.

Betalkort (VISA, Mastercard, American Express): betalkortsuppgifterna skickas till betalkortsförmedlaren via en skyddad anslutning. Kortuppgifterna sparas inte i Alkos egna system.

Nätbanker (Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Sparbanken, Ålandsbanken, S-Banken, Aktia, POP Banken, Oma Sparbanken): kunden omdirigeras automatiskt till bankens betaltjänst och beställningen betalas direkt från kundens eget konto.

Mobilbetalning (MobilePay, Siirto): mobilbetalning kräver att appen först laddas ner och tas i bruk.

  • Villkor för MobilePay: https://mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot
  • OP:s allmänna betalningsvillkor: https://www.op.fi/tac?did=Hemak0000002717&cs=7f653641d3fb31069e9e2eb71e9f141460575b214e26ed07a802a3c54e87b77a
  • Användarvillkor för Siirto-tjänsten hos Nordea: https://www.nordea.fi/Images/146-173247/siirto-ehdot-fi.pdf
  • Användarvillkor för Siirto-tjänsten hos S-Banken: https://dokumentit.s-pankki.fi/tiedostot/siirto-ehdot-fi

Webbutiksbeställning i butik

Webbutiksbeställningar som görs med hjälp av en försäljare i butik betalas i samband med beställningen som mobilbetalning eller betalning vid kassan.

Mobilbetalning (tjänsteleverantörernas detaljerade villkor finns ovan): MobilePay, Siirto.

Betalning vid kassan: betalkort (Visa Electron, Visa, Mastercard, Eurocard, American Express), mobilbetalning (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, CityPay), kontanter.

5 Leverans

Leverans till Alko butik eller uthämtningsställe

Leveranskostnaderna för en Produkt meddelas före köpet. Produkterna i Tjänsten levereras endast inom Finland. Om leveransområdet är begränsat på annat sätt, meddelas det i Tjänsten. Alko levererar Produkterna till Alkos butik eller uthämtningsställe som avtalas i förväg. Produkterna kan överlämnas till Kunden endast under Alkobutikernas öppettider.

Kunden ska hämta ut sina beställda Produkter från butiken/uthämtningsstället inom tio dagar räknat från ankomstavin. Om en Konsumentkund inte hämtar ut sina beställda Produkter inom den angivna tidsfristen, kan Alko anse att Konsumentkunden har utnyttjat sin avbeställningsrätt, som beskrivs i punkt 6 nedan, varefter Alko återbetalar priset som betalats för Produkterna till Konsumentkunden enligt det som beskrivs i punkt 6 nedan.

Överlämning av beställning

Beställningen kan överlämnas endast mot beställningsbekräftelse och den mottagande personen måste uppfylla kraven för överlämnande som specificeras i dessa villkor samt i lagen.

Beställda Produkter överlämnas till Kunden förutsatt att:

  • personen som hämtar ut Svaga alkoholprodukter har fyllt 18 år; personen som hämtar ut alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter har fyllt 20 år;
  • personen inte uppträder störande eller uppenbart är berusad eller
  • det inte finns grundad anledning att befara att alkoholdrycker överlåts eller förmedlas olovligen. Om alkoholdrycker transporteras mot arvode (t.ex. transportföretag eller taxi) är det fråga om lagstridig förmedling.
  • om mottagaren är en annan person än beställaren, lämnas beställningen endast ut mot orderbekräftelse.

Kundens identitet kontrolleras vid utlämningen och Alko sparar personens namn för att förebygga och utreda missbruk och problemsituationer samt för att garantera datasäkerheten.

Rätten att besluta om utlämning av Produkterna ligger alltid hos personalen i den Alkobutik eller på det uthämtningsställe där Produkterna hämtas.

6 Avbeställnings- och returrätt

Enligt konsumentskyddslagen har Konsumentkunder en avbeställningsrätt på 14 dagar. Konsumentkunden måste lämna ett meddelande om avbeställning till Alko inom 14 dagar efter tidpunkten för Produktens mottagande och Produkten måste returneras utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att meddelandet om avbeställning har lämnats. Anvisningar för avbeställning och tillgängligt avbeställningsformulär skickas tillsammans med beställningsbekräftelsen. Det räcker inte att bara returnera Produkten eller låta bli att hämta ut den, utan Konsumentkunden måste också lämna in ett separat meddelande om avbeställning. Om Konsumentkunden inte har möjlighet att skriva ut formuläret, kan man få det genom att kontakta Alkos kundtjänst.

Konsumentkunden måste därtill i samband med returen uppvisa beställningsbekräftelse/kvitto över sitt inköp. Konsumentkunderna kan returnera Produkterna till en Alkobutik. Produkter kan inte returneras till uthämtningsställena. Konsumentkunderna kan också skicka Produkterna i retur med posten. Produkterna måste då förpackas omsorgsfullt så att de inte skadas eller går sönder. Konsumentkunden ansvarar för Produkternas returkostnader, som förpackningskostnader och porto.

Konsumentkunden måste bevara den mottagna Produkten väsentligen oförändrad och oreducerad, för i annat fall förlorar Konsumentkunden sin rätt att returnera Produkten. Produkten som returneras måste vara i säljbart skick och den ursprungliga försäljningsförpackningen snygg och komplett. En öppnad Produkt kan inte returneras. Konsumentkunderna måste returnera Produkterna i de ursprungliga försäljningsförpackningarna. Transportförpackningar i kartong kan öppnas.

Priset för korrekt returnerade Produkter återbetalas till konsumenten senast inom 14 dagar efter att Konsumentkunden har lämnat in sin avbeställning och returnerat Produkterna till Alko. Om Konsumentkunden returnerar endast en del av beställningen återbetalas leveranskostnaderna inte. Priset återbetalas enligt samma betalningssätt som Konsumentkunden har använt vid beställningen.

Om Konsumentkunden avbeställer Produkterna genom att lämna ett uttryckligt meddelande om avbeställning eller genom att inte hämta ut Produkterna, har Alko rätt att enligt övervägande antingen återföra de ifrågavarande Produkterna till försäljning eller vid behov förstöra Produkterna.

7 Reklamationer och ansvarsfriskrivning

Enligt konsumentskyddslagen har Alko ansvar för fel som förekommer i produkterna och leveransen. Konsumentkunden ska meddela om fel till Alko inom en rimlig tid, så att Alko har möjlighet att korrigera det eventuella felet eller kompensera det på annat sätt. Kunden ska lämna den defekta Produkten till en Alkobutik. Vid meddelande om fel i leverans är Kunden skyldig att uppvisa beställningsbekräftelse/kvitto över sin beställning. Reklamationer behandlas inte vid Alkos uthämtningsställen. Alko ersätter den defekta Produkten eller kompenserar den på annat sätt.

Reklamationer ska lämnas in skriftligen. Endast skriftliga reklamationer behandlas. Reklamationerna kan skickas per e-post till adressen kundtjanst@alko.fi eller per post till adressen Alko Ab, kundtjänst, PB 99, 00101 Helsingfors.

Om inte annat följer av tvingande bestämmelser i konsumentskyddslagen, ansvarar Alko inte för någon som helst indirekt skada som orsakats Konsumentkunden, och Alkos ansvar för direkt skada som orsakats Konsumentkunden på grund av avtalsbrott begränsar sig till ett belopp som motsvarar det totala priset på de Produkter som utgör föremål för köpet.

8 Hantering av personuppgifter och kakor

Personuppgifter som Kunden har lämnat elektroniskt eller i annan form behandlas på det sätt som krävs i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) eller i den nationella lagstiftningen.

Personuppgifter om Kunderna samlas och sparas i kundregistret som Alko administrerar. Hanteringen av personuppgifter och kakor beskrivs på Alkos webbplats.

9 Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa beställnings- och leveransvillkor tillämpas Finlands lag med undantag av dess bestämmelser om lagval.

Tvister på grund av och om dessa beställnings- och leveransvillkor löses i första hand genom förhandlingar mellan Alko och Kunden. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, löses tvisten i den allmänna domstolen i domkretsen för Konsumentkundens hemort. Konsumentkunden har dock alltid rätt att föra tvister som uppstår på grund av dessa villkor till konsumenttvistenämnden för avgörande (www.kuluttajariita.fi). Konsumentkunder kan om de så önskar också starta en tvistlösning på den webbaserade plattformen för tvistlösning (ODR) (http://ec.europa.eu/odr). Användning av ODR-forumet kräver Alkos e-postadress, som är kundtjanst@alko.fi.

10 Alkos kontaktuppgifter

Adressen till Alkos huvudkontor är

Alko Ab, PB 99, 00101 Helsingfors

 

Kontaktuppgifterna för Alkos kundtjänst:

E-post: kundtjanst@alko.fi

Telefonnummer: 020 692 771 (lsa/lna)