Beställnings- och leveransvillkor för Alko AB's webbutik

Läs beställnings- och leveransvillkoren för Alko AB's webbutik nedan.

BESTÄLLNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR ALKO AB:S WEBBUTIK FÖR KONSUMENTKUNDER

1 Allmänna villkor

Dessa avtalsvillkor innehåller villkoren för beställning, leverans och avbeställning av produkter som beställs genom Alko Ab:s ("Alko") webbutikstjänst Alko.fi ("Tjänsten") och Alko-mobilapp ("Tjänsten"). På försäljningen av Produkter tillämpas utöver dessa avtalsvillkor även bestämmelserna i konsumentskyddslagen.

Kunden godkänner villkoren och förbinder sig att följa dessa villkor genom att beställa Produkter via Tjänsten. Tjänsten innehåller därtill meddelanden och bruksanvisningar som kompletterar dessa villkor. Alko förbehåller sig rätten att ändra Tjänstens innehåll och dessa villkor. Kunden godkänner ändringarna genom att använda Tjänsten. De gällande villkoren kan läsas på Alkos webbplats.

2 Definitioner

Konsumentkund eller Kund avser en fysisk person som fyllt 18 år och som använder Tjänsten för att beställa Produkter för sitt privata bruk.

Svag alkoholprodukt avser en alkoholprodukt som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol.

Produkt avser alla produkter som Alko säljer.

3 Beställning och leverans av Produkter

Kunden kan beställa produkter i Tjänsten antingen efter att ha registrerat sig som användare i Tjänsten eller utan att registrera sig. En inlämnad beställning förbinder Kunderna efter att de har godkänt och betalat den. Kunderna ansvarar för att uppgifterna som de har lämnat till Alko är korrekta. Alko ansvarar inte för skada eller störning som orsakas Kunden eller tredje part på grund av att Kunden har uppgett felaktiga uppgifter.

Kunder som beställer Produkter måste vara myndiga. Alko säljer Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 18 år och alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 20 år.

Alko har rätt att radera en beställning som Kunden har gjort om Kunden bryter mot eller kringgår Tjänstens villkor eller handlar mot lag eller god sed. Alko förbehåller sig rätten att vägra sälja eller överlämna Produkter till Kunden.

Alko ansvarar inte för skador som orsakas av eventuella störningar, fel eller dröjsmål i hanteringen eller leveransen av beställningar som beror på någon annan orsak än sådan som beror på Tjänsten. Alko ansvarar inte för skador som orsakas av att verksamheten försvåras orimligt på grund av force majeure eller motsvarande orsak, exempelvis myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, upplopp eller uppror, av Alko oberoende störning i postgången, automatisk databehandling, dataöverföring, övrig elektronisk kommunikation eller elförsörjningen, avbrott orsakat av brand eller annan olycka, eller facklig konfliktåtgärd, som strejk, lockout, bojkott eller blockad. Force majeure eller annan ovan nämnd omständighet ger Alko rätt att tills vidare avbryta leveransen av beställningar.

Varje Produkts eller Tjänsts huvudsakliga egenskaper och pris anges på produktsidan. Allergener som Produkten innehåller framgår av Produktens etikett. Priserna innehåller mervärdesskatt, om inget annat uppges. Samtidigt meddelas också Produktens tillgänglighet och eventuella begränsningar i tillgängligheten. Om det uppstår problem i leveransen av en beställd Produkt, tar Alko kontakt med Kunden.

Alko förbehåller sig rätten att ställa begränsningar eller villkor för antalet Produkter som kan beställas. Alko förbehåller sig rätten att fastställa ett pristak för beställningen, så att Produkter som överstiger taket inte kan beställas. Kunden har inte rätt att försöka kringgå pristaket genom att lägga flera beställningar i följd. Om Kunden gör flera beställningar i följd, beaktas alla beställningar vid beräkningen om den ifrågavarande Kunden överstiger pristaket.

Leveranskostnaderna för en Produkt meddelas före köpet. Produkterna i Tjänsten levereras endast inom Finland. Om leveransområdet är begränsat på annat sätt, meddelas det i Tjänsten. Alko levererar Produkterna till en Alkobutik eller ett uthämtningsställe som avtalas i förväg.

4 Betalningssätt

Kunden betalar de beställda Produkterna i samband med beställningen med något av de betalningssätt som Alko accepterar. Betalningssätten specificeras i Tjänsten. 

5 Avhämtning och överlämning av Produkterna

Kunden kan avhämta Produkterna från en avtalad Alkobutik eller ett avtalat uthämtningsställe. Produkterna kan överlämnas till Kunden endast under Alkobutikernas öppettider.

Den mottagande personen måste uppfylla kraven för överlämnande som specificeras i dessa villkor och i lagen.

Beställda Produkter överlämnas till Kunden förutsatt att:

 • personen som hämtar ut Svaga alkoholprodukter har fyllt 18 år; personen som hämtar ut alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter har fyllt 20 år;
 • personen inte uppträder störande eller uppenbart är berusad eller
 • det inte finns grundad anledning att befara att alkoholdrycker överlåts eller förmedlas olovligen. Om alkoholdrycker transporteras mot arvode (t.ex. transportföretag eller taxi) är det fråga om lagstridig förmedling.
 • om mottagaren är en annan person än beställaren, lämnas beställningen endast ut mot orderbekräftelse.

Kundens identitet kontrolleras vid utlämningen och Alko sparar personens namn för att förebygga och utreda missbruk och problemsituationer samt för att garantera datasäkerheten.

Kunden ska hämta ut sina beställda Produkter från butiken/uthämtningsstället inom tio dagar räknat från ankomstavin. Om en Konsumentkund inte hämtar ut sina beställda Produkter inom den angivna tidsfristen, kan Alko anse att Konsumentkunden har utnyttjat sin avbeställningsrätt, som beskrivs i punkt 6 nedan, varefter Alko återbetalar priset som betalats för Produkterna till Konsumentkunden enligt det som beskrivs i punkt 6 nedan.

Rätten att besluta om utlämning av Produkterna ligger alltid hos personalen i den Alkobutik eller på det uthämtningsställe där Produkterna hämtas.

6 Avbeställnings- och returrätt

Enligt konsumentskyddslagen har Konsumentkunder en avbeställningsrätt på 14 dagar. Konsumentkunden måste lämna ett meddelande om avbeställning till Alko inom 14 dagar efter tidpunkten för Produktens mottagande och Produkten måste returneras utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att meddelandet om avbeställning har lämnats. Anvisningar för avbeställning och det avbeställningsformulär som kan användas skickas med beställningsbekräftelsen och de finns också på Alkos webbplats www.alko.fi. Det räcker inte att bara returnera Produkten eller låta bli att hämta ut den, utan Konsumentkunden måste också lämna in ett separat meddelande om avbeställning. Om Konsumentkunden inte har möjlighet att skriva ut formuläret, kan man få det genom att kontakta Alkos kundtjänst.

Konsumentkunden måste därtill i samband med returen uppvisa beställningsbekräftelse/kvitto över sitt inköp. Konsumentkunderna kan returnera Produkterna till en Alkobutik. Produkter kan inte returneras till uthämtningsställena. Konsumentkunderna kan också skicka Produkterna i retur med posten. Produkterna måste då förpackas omsorgsfullt så att de inte skadas eller går sönder. Konsumentkunden ansvarar för Produkternas returkostnader, som förpackningskostnader och porto.

Konsumentkunden måste bevara den mottagna Produkten väsentligen oförändrad och oreducerad, för i annat fall förlorar Konsumentkunden sin rätt att returnera Produkten. Produkten som returneras måste vara i säljbart skick och den ursprungliga försäljningsförpackningen snygg och komplett. En öppnad Produkt kan inte returneras. Konsumentkunderna måste returnera Produkterna i de ursprungliga försäljningsförpackningarna. Transportförpackningar i kartong kan öppnas.

Priset för korrekt returnerade Produkter återbetalas till konsumenten senast inom 14 dagar efter att Konsumentkunden har lämnat in sin avbeställning och returnerat Produkterna till Alko. Om Konsumentkunden returnerar endast en del av beställningen återbetalas leveranskostnaderna inte. Priset återbetalas enligt samma betalningssätt som Konsumentkunden har använt vid beställningen.

Om Konsumentkunden avbeställer Produkterna genom att lämna ett uttryckligt meddelande om avbeställning eller genom att inte hämta ut Produkterna, har Alko rätt att enligt övervägande antingen återföra de ifrågavarande Produkterna till försäljning eller vid behov förstöra Produkterna.

7 Reklamationer och ansvarsfriskrivning

Enligt konsumentskyddslagen har Alko ansvar för fel som förekommer i produkterna och leveransen. Konsumentkunden ska meddela om fel till Alko inom en rimlig tid, så att Alko har möjlighet att korrigera det eventuella felet eller kompensera det på annat sätt. Kunden ska lämna den defekta Produkten till en Alkobutik. Vid meddelande om fel i leverans är Kunden skyldig att uppvisa beställningsbekräftelse/kvitto över sin beställning. Reklamationer behandlas inte vid Alkos uthämtningsställen. Alko ersätter den defekta Produkten eller kompenserar den på annat sätt.

Reklamationer ska lämnas in skriftligen. Endast skriftliga reklamationer behandlas. Reklamationerna kan skickas per e-post till adressen kundtjanst@alko.fi eller per post till adressen Alko Ab, kundtjänst, PB 99, 00101 Helsingfors.

Om inte annat följer av tvingande bestämmelser i konsumentskyddslagen, ansvarar Alko inte för någon som helst indirekt skada som orsakats Konsumentkunden, och Alkos ansvar för direkt skada som orsakats Konsumentkunden på grund av avtalsbrott begränsar sig till ett belopp som motsvarar det totala priset på de Produkter som utgör föremål för köpet.

8 Hantering av personuppgifter och cookies

Personuppgifter som Kunden har lämnat elektroniskt eller i annan form behandlas på det sätt som krävs i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) eller i den nationella lagstiftningen.

Personuppgifter om Kunderna samlas och sparas i kundregistret som Alko administrerar. Användningen av personuppgifter och cookies specificeras i dataskyddsbeskrivningen, som kan läsas på Alkos webbplats.

9 Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa beställnings- och leveransvillkor tillämpas Finlands lag med undantag av dess bestämmelser om lagval.

Tvister på grund av och om dessa beställnings- och leveransvillkor löses i första hand genom förhandlingar mellan Alko och Kunden. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, löses tvisten i den allmänna domstolen i domkretsen för Konsumentkundens hemort. Konsumentkunden har dock alltid rätt att föra tvister som uppstår på grund av dessa villkor till konsumenttvistenämnden för avgörande (www.kuluttajariita.fi). Konsumentkunder kan om de så önskar också starta en tvistlösning på den webbaserade plattformen för tvistlösning (ODR) (http://ec.europa.eu/odr). Användning av ODR-forum kräver Alkos e-postadress, som är kundtjanst@alko.fi.

10 Alkos kontaktuppgifter

Adressen till Alkos huvudkontor är

Alko Ab, PB 99, 00101 Helsingfors

Kontaktuppgifterna för Alkos kundtjänst:

E-post: kundtjanst@alko.fi

Telefonnummer: 020 692 771 (lsa/lna)

BESTÄLLNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR FÖRETAGSKUNDER I ALKO AB:S WEBBUTIK

1 Allmänna villkor

Dessa avtalsvillkor innehåller villkoren för beställning, leverans och avbeställning av Produkter som beställs genom Alko Ab:s ("Alko") webbutikstjänst Alko.fi ("Tjänsten")  och Alko-mobilapp ("Tjänsten") .

Kunden godkänner villkoren och förbinder sig att följa dessa villkor genom att beställa Produkter via Tjänsten. Tjänsten innehåller därtill meddelanden och bruksanvisningar som kompletterar dessa villkor. Alko förbehåller sig rätten att ändra Tjänstens innehåll och dessa villkor. Kunden godkänner ändringarna genom att använda Tjänsten. De gällande villkoren finns på Alkos webbplats.

2 Definitioner

Med en Kund avses en juridisk person som beställer Produkter i egenskap av företagskund hos Alko. Kunden ska ha ett gällande FO-nummer, som han eller hon anger i Tjänsten vid registreringen.

Svag alkoholprodukt avser en alkoholprodukt som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol.

Produkt avser alla Produkter som Alko säljer.

3 Beställning och leverans av Produkter

Kunden måste registrera sig för att komma in i Tjänsten och göra beställningar. En inlämnad beställning förbinder Kunderna efter att de har godkänt och betalat den. Kunderna ansvarar för att uppgifterna som de har lämnat till Alko är korrekta. Alko ansvarar inte för skada eller störning som orsakas Kunden eller tredje part på grund av att Kunden har uppgett felaktiga uppgifter.

Den som beställer Produkter ska vara myndig. Alko säljer Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 18 år och alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 20 år. 

Alko har rätt att radera en beställning som Kunden har gjort om Kunden bryter mot eller kringgår Tjänstens villkor eller handlar mot lag eller god sed. Alko förbehåller sig rätten att vägra sälja eller överlämna Produkter till Kunden.

Alko ansvarar inte för skador som orsakas av eventuella störningar, fel eller dröjsmål i hanteringen eller leveransen av beställningar som beror på någon annan orsak än sådan som beror på Tjänsten. Alko ansvarar inte för skador som orsakas av att verksamheten försvåras orimligt på grund av force majeure eller motsvarande orsak, exempelvis myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, upplopp eller uppror, av Alko oberoende störning i postgången, automatisk databehandling, dataöverföring, övrig elektronisk kommunikation eller elförsörjningen, avbrott orsakat av brand eller annan olycka, eller facklig konfliktåtgärd, som strejk, lockout, bojkott eller blockad. Force majeure eller annan ovan nämnd omständighet ger Alko rätt att tills vidare avbryta leveransen av beställningar.

Varje Produkts eller Tjänsts huvudsakliga egenskaper och pris anges på produktsidan. Allergener som Produkten innehåller framgår av Produktens etikett. Priserna innehåller mervärdesskatt, om inget annat uppges. Samtidigt meddelas också Produktens tillgänglighet och eventuella begränsningar i tillgängligheten. Om det uppstår problem i leveransen av en beställd Produkt, tar Alko kontakt med Kunden.

Om Kunden beställer Produkter för utskänkning, ska Kunden uppge utskänkningstillståndets nummer och utskänkningsstället i anslutning till tillståndet. Produkterna levereras inom ramen för tillståndet och endast till den adress som motsvarar tillståndet.

Alko förbehåller sig rätten att ställa begränsningar eller villkor för antalet Produkter som kan beställas. Alko förbehåller sig rätten att fastställa ett pristak för Produkterna, som inte får överskridas vid beställning. Kunden har inte rätt att försöka kringgå pristaket genom att lägga flera beställningar i följd. Om Kunden gör flera beställningar i följd, beaktas alla beställningar vid beräkningen om den ifrågavarande Kunden överstiger pristaket.

Leveranskostnaderna för en Produkt meddelas före köpet. Produkterna i Tjänsten levereras endast inom Finland. Om leveransområdet är begränsat på annat sätt, meddelas det i Tjänsten. Alko levererar Produkterna till en Alkobutik eller ett uthämtningsställe som avtalas i förväg.

Kunderna har möjlighet att beställa transport för Produkterna till en av dem uppgiven adress. Alko levererar inte Produkter till privata hemadresser om de inte utgör Kundens officiella adress. Alkos samarbetspartner levererar Produkterna till entrévåningen på den adress som Kunden uppgett. I transporttjänsten ingår inte att bära Produkterna en våning ner eller upp.

4 Betalningssätt

Kunden betalar de beställda Produkterna i samband med beställningen med något av de betalningssätt som Alko accepterar. Betalningssätten specificeras i Tjänsten.

Kunderna har möjlighet att betala sin beställning med faktura i enlighet med separata villkor. Kreditgivare är Walley.

5 Avhämtning och överlämning av Produkterna

Kunden kan hämta Produkterna från en överenskommen Alkobutik eller ett överenskommet utlämningsställe eller beställa transport av Produkterna. Produkterna kan överlämnas till Kunden endast under Alkobutikernas öppettider.

Beställningen kan överlämnas endast mot beställningsbekräftelse och den mottagande personen måste uppfylla kraven för överlämnande som specificeras i dessa villkor samt i lagen.

Beställda Produkter överlämnas till Kunden förutsatt att:

 • personen som hämtar ut Svaga alkoholprodukter har fyllt 18 år; personen som hämtar ut alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter har fyllt 20 år;
 • personen inte uppträder störande eller uppenbart är berusad eller
 • det inte finns skäl att befara att alkoholprodukten missbrukas eller överlåts eller förmedlas olovligen. Om alkoholdrycker transporteras mot arvode (t.ex. transportföretag eller taxi) är det fråga om lagstridig förmedling.

Kundens identitet kontrolleras vid utlämningen och Alko sparar personens namn för att förebygga och utreda missbruk och problemsituationer samt för att garantera datasäkerheten.

Det finns ingen returrätt för beställda och betalda produkter.

Kunden ska hämta de Produkter han eller hon beställt inom tio dagar räknat från ankomstavin. Om Kunden inte hämtar Produkterna inom tio dagar eller om Produkterna inte kan överlåtas i samband med transporten, har Alko rätt att ta betalt för Produkterna och ta ut en eventuell hanteringsavgift. Alko har efter eget gottfinnande rätt att släppa Produkter som inte hämtats fria för försäljning eller förstöra Produkterna vid behov.

Alko har rätt att ta ut en hanteringsavgift som motsvarar kostnaderna för leverans och retur och andra utgifter för beställningar som inte har hämtats från utlämningsstället eller kunnat överlåtas i samband med transport.

Beslutanderätt i fråga om överlåtelse av Produkterna har alltid personalen i den Alkobutik eller det utlämningsställe som lämnar ut Produkterna eller representanten för det företag som transporterar Produkterna.

6 Reklamationer och ansvarsfriskrivning

Kunden ska anmäla om fel i Produkten eller i leveransen till Alko utan dröjsmål efter att ha mottagit Produkten och lämna den felaktiga Produkten till en Alkobutik. Vid meddelande om fel i leverans är Kunden skyldig att uppvisa beställningsbekräftelse/kvitto över sin beställning. Reklamationer behandlas inte vid Alkos uthämtningsställen. Alko ersätter den defekta Produkten eller kompenserar den på annat sätt.

Reklamationer ska lämnas in skriftligen. Endast skriftliga reklamationer behandlas. Felanmälningarna kan skickas per e-post till adressen asiakaspalvelu@alko.fi eller per post till adressen Alko Ab, kundtjänst PB 33, 00181 Helsingfors.

Alko ansvarar inte för några indirekta skador för Kunden och Alkos ansvar för direkt skada som tillfogats Kunden som ett resultat av avtalsbrott är begränsat till ett belopp som motsvarar totalpriset på de Produkter som utgör föremål för köpet.

7 Hantering av personuppgifter och cookies

Personuppgifter som Kunden har lämnat elektroniskt eller i annan form behandlas på det sätt som krävs i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) eller i den nationella lagstiftningen.

Personuppgifter om Kunderna samlas och sparas i kundregistret som Alko administrerar. Användningen av personuppgifter och cookies specificeras i dataskyddsbeskrivningen, som kan läsas på Alkos webbplats.

8 Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa beställnings- och leveransvillkor tillämpas Finlands lag med undantag av dess bestämmelser om lagval.

Tvister på grund av och om dessa beställnings- och leveransvillkor löses i första hand genom förhandlingar mellan Alko och Kunden. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, löses tvisterna i Helsingfors tingsrätt.

AVTALSVILLKOR FÖR ALKO AB:S KONSUMENTKUNDER VID WEBBESTÄLLNING I BUTIKEN

1 Allmänna villkor

Dessa avtalsvillkor innehåller villkoren för beställning, leverans och avbeställning av Produkter som beställs i butiken/på uthämtningsstället med hjälp av expedit genom Alko Ab:s ("Alko") webbutikstjänst Alko.fi ("Tjänsten"). På försäljningen av Produkter tillämpas utöver dessa avtalsvillkor även bestämmelserna i konsumentskyddslagen. Kunden godkänner villkoren och förbinder sig att följa dessa villkor genom att beställa Produkter via Tjänsten. Tjänsten innehåller därtill meddelanden och bruksanvisningar som kompletterar dessa villkor. Alko förbehåller sig rätten att ändra Tjänstens innehåll och dessa villkor. Kunden godkänner ändringarna genom att använda Tjänsten. De gällande villkoren kan läsas på Alkos webbplats.

2 Definitioner

Konsumentkund eller Kund avser en fysisk person som fyllt 18 år och som använder Tjänsten för att beställa Produkter för sitt privata bruk. Svag alkoholprodukt avser en alkoholprodukt som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol. Produkt avser alla Produkter som Alko säljer.

3 Beställning och leverans av Produkter

Kunden kan beställa Produkter i Alkobutiken med hjälp av en expedit så att Kunden inte registreras som Tjänstens användare. En inlämnad beställning förbinder Kunderna efter att de har godkänt och betalat den i butiken. Kunderna ansvarar för att uppgifterna som de har lämnat till Alko är korrekta. Alko ansvarar inte för skada eller störning som orsakas Kunden eller tredje part på grund av att Kunden har uppgett felaktiga uppgifter.

Kunder som beställer Produkter måste vara myndiga. Alko säljer Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 18 år och alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter till personer som har fyllt 20 år. Kunden får inte uppträda störande eller vara uppenbart berusad; och Alko får inte ha en grundad anledning att befara att alkoholdrycker överlåts eller förmedlas olovligen.

Alko har rätt att radera en beställning som Kunden har gjort om Kunden bryter mot eller kringgår Tjänstens villkor eller handlar mot lag eller god sed. Alko förbehåller sig rätten att vägra sälja eller överlämna Produkter till Kunden.

Alko ansvarar inte för skador som orsakas av eventuella störningar, fel eller dröjsmål i hanteringen eller leveransen av beställningar som beror på någon annan orsak än sådan som beror på Tjänsten. Alko ansvarar inte för skador som orsakas av att verksamheten försvåras orimligt på grund av force majeure eller motsvarande orsak, exempelvis myndighetsåtgärd, krig eller krigshot, upplopp eller uppror, av Alko oberoende störning i postgången, automatisk databehandling, dataöverföring, övrig elektronisk kommunikation eller elförsörjningen, avbrott orsakat av brand eller annan olycka, eller facklig konfliktåtgärd, som strejk, lockout, bojkott eller blockad. Force majeure eller annan ovan nämnd omständighet ger Alko rätt att tills vidare avbryta leveransen av beställningar.

Varje Produkts eller Tjänsts huvudsakliga egenskaper och pris anges på produktsidan i Tjänsten eller meddelas Kunden i butiken i samband med beställningen. Allergener som Produkten innehåller framgår av Produktens etikett. Priserna innehåller mervärdesskatt, om inget annat uppges. Samtidigt meddelas också Produktens tillgänglighet och eventuella begränsningar i tillgängligheten. Om det uppstår problem i leveransen av en beställd Produkt, tar Alko kontakt med Kunden.

Alko förbehåller sig rätten att ställa begränsningar eller villkor för antalet Produkter som kan beställas. Alko förbehåller sig rätten att fastställa ett pristak för beställningen, så att Produkter som överstiger taket inte kan beställas. Kunden har inte rätt att försöka kringgå pristaket genom att lägga flera beställningar i följd. Om Kunden gör flera beställningar i följd, beaktas alla beställningar vid beräkningen om den ifrågavarande Kunden överstiger pristaket.

Leveranskostnaderna för en Produkt anges före köpet i Tjänsten och meddelas Kunden i butiken i samband med beställningen. Produkterna i Tjänsten levereras endast inom Finland. Om leveransområdet är begränsat på annat sätt, meddelas detta i Tjänsten samt till Kunden i butiken i samband med beställningen. Alko levererar Produkterna till en Alkobutik eller ett uthämtningsställe som avtalas i förväg.

4 Betalningssätt

Kunden betalar de beställda Produkterna i samband med beställningen i butiken eller uthämtningsstället med något av de betalningssätt som Alko accepterar.

5 Avhämtning och överlämning av Produkterna

Kunden kan avhämta Produkterna från en avtalad Alkobutik eller ett avtalat uthämtningsställe. Produkterna kan överlämnas till Kunden endast under Alkobutikernas öppettider.

Den mottagande personen måste uppfylla kraven för överlämnande som specificeras i dessa villkor och i lagen.

Beställda Produkter överlämnas till Kunden förutsatt att:

 • personen som hämtar ut Svaga alkoholprodukter har fyllt 18 år; personen som hämtar ut alkoholprodukter som är starkare än Svaga alkoholprodukter har fyllt 20 år;
 • personen inte uppträder störande eller uppenbart är berusad eller
 • det inte finns grundad anledning att befara att alkoholdrycker överlåts eller förmedlas olovligen. Om alkoholdrycker transporteras mot arvode (t.ex. transportföretag eller taxi) är det fråga om lagstridig förmedling.
 • om mottagaren är en annan person än beställaren, lämnas beställningen endast ut mot orderbekräftelse.

Kundens identitet kontrolleras vid utlämningen och Alko sparar personens namn för att förebygga och utreda missbruk och problemsituationer samt för att garantera datasäkerheten.

Kunden ska hämta ut sina beställda Produkter från butiken/uthämtningsstället inom tio dagar räknat från ankomstavin. Om en Konsumentkund inte hämtar ut sina beställda Produkter inom den angivna tidsfristen, kan Alko anse att Konsumentkunden har utnyttjat sin avbeställningsrätt, som beskrivs i punkt 6 nedan, varefter Alko återbetalar priset som betalats för Produkterna till Konsumentkunden enligt det som beskrivs i punkt 6 nedan.

Rätten att besluta om utlämning av Produkterna ligger alltid hos personalen i den Alkobutik eller på det uthämtningsställe där Produkterna hämtas.

6 Avbeställnings- och returrätt

En webbeställning som gjorts och betalats i butiken/på uthämtningsstället med hjälp av expedit är inte distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen. Alko beviljar Produkter som en Konsumentkund beställt 14 dagars avbeställningsrätt. Konsumentkunden måste lämna ett meddelande om avbeställning till Alko inom 14 dagar efter tidpunkten för Produktens mottagande och Produkten måste returneras utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att meddelandet om avbeställning har lämnats. Anvisningar för avbeställning och det avbeställningsformulär som kan användas skickas med beställningsbekräftelsen och de finns också på Alkos webbplats www.alko.fi. Det räcker inte att bara returnera Produkten eller låta bli att hämta ut den, utan Konsumentkunden måste också lämna in ett separat meddelande om avbeställning. Om Konsumentkunden inte har möjlighet att skriva ut formuläret, kan man få det genom att kontakta Alkos kundtjänst.

Konsumentkunden måste därtill i samband med returen uppvisa beställningsbekräftelse/kvitto över sitt inköp. Konsumentkunderna kan returnera Produkterna till en Alkobutik. Produkter kan inte returneras till uthämtningsställena. Konsumentkunderna kan också skicka Produkterna i retur med posten. Produkterna måste då förpackas omsorgsfullt så att de inte skadas eller går sönder. Konsumentkunden ansvarar för Produkternas returkostnader, som förpackningskostnader och porto.

Konsumentkunden måste bevara den mottagna Produkten väsentligen oförändrad och oreducerad, för i annat fall förlorar Konsumentkunden sin rätt att returnera Produkten. Produkten som returneras måste vara i säljbart skick och den ursprungliga försäljningsförpackningen snygg och komplett. En öppnad Produkt kan inte returneras. Konsumentkunderna måste returnera Produkterna i de ursprungliga försäljningsförpackningarna. Transportförpackningar i kartong kan öppnas.

Priset för korrekt returnerade Produkter återbetalas till konsumenten senast inom 14 dagar efter att Konsumentkunden har lämnat in sin avbeställning och returnerat Produkterna till Alko. Om Konsumentkunden returnerar endast en del av beställningen återbetalas leveranskostnaderna inte. Priset återbetalas enligt samma betalningssätt som Konsumentkunden har använt vid beställningen. Om Konsumentkunden avbeställer Produkterna genom att lämna ett uttryckligt meddelande om avbeställning eller genom att inte hämta ut Produkterna, har Alko rätt att enligt övervägande antingen återföra de ifrågavarande Produkterna till försäljning eller vid behov förstöra Produkterna.

7 Reklamationer och ansvarsfriskrivning

Enligt konsumentskyddslagen har Alko ansvar för fel som förekommer i produkterna och leveransen. Konsumentkunden ska meddela om fel till Alko inom en rimlig tid, så att Alko har möjlighet att korrigera det eventuella felet eller kompensera det på annat sätt. Kunden ska lämna den defekta Produkten till en Alkobutik. Vid meddelande om fel i leverans är Kunden skyldig att uppvisa beställningsbekräftelse/kvitto över sin beställning. Reklamationer behandlas inte vid Alkos uthämtningsställen. Alko ersätter den defekta Produkten eller kompenserar den på annat sätt.

Reklamationer ska lämnas in skriftligen. Endast skriftliga reklamationer behandlas. Reklamationerna kan skickas per e-post till adressen kundtjanst@alko.fi eller per post till adressen Alko Ab, kundtjänst, PB 99, 00101 Helsingfors.

Om inte annat följer av tvingande bestämmelser i konsumentskyddslagen, ansvarar Alko inte för någon som helst indirekt skada som orsakats Konsumentkunden, och Alkos ansvar för direkt skada som orsakats Konsumentkunden på grund av avtalsbrott begränsar sig till ett belopp som motsvarar det totala priset på de Produkter som utgör föremål för köpet.

8 Hantering av personuppgifter och cookies

Personuppgifter som Kunden har lämnat elektroniskt eller i annan form behandlas på det sätt som krävs i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) eller i den nationella lagstiftningen.

Personuppgifter om Kunderna samlas och sparas i kundregistret som Alko administrerar. Användningen av personuppgifter och cookies specificeras i dataskyddsbeskrivningen, som kan läsas på Alkos webbplats.

9 Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa beställnings- och leveransvillkor tillämpas Finlands lag med undantag av dess bestämmelser om lagval.

Tvister på grund av och om dessa beställnings- och leveransvillkor löses i första hand genom förhandlingar mellan Alko och Kunden. Om förhandlingarna inte leder till en uppgörelse i godo, löses tvisten i den allmänna domstolen i domkretsen för Konsumentkundens hemort. Konsumentkunden har dock alltid rätt att föra tvister som uppstår på grund av dessa villkor till konsumenttvistenämnden för avgörande (www.kuluttajariita.fi). Konsumentkunder kan om de så önskar också starta en tvistlösning på den webbaserade plattformen för tvistlösning (ODR) (http://ec.europa.eu/odr). Användning av ODR-forum kräver Alkos e-postadress, som är kundtjanst@alko.fi.

10 Alkos kontaktuppgifter

Adressen till Alkos huvudkontor är

Alko Ab, PB 99, 00101 Helsingfors

Kontaktuppgifterna för Alkos kundtjänst:

E-post: kundtjanst@alko.fi

Telefonnummer: 020 692 771 (lsa/lna)