Suomalaiset käyttävät alkoholia tavallisimmin kotona perheen kesken tai yksin

Suomalaiset käyttävät alkoholia yleisimmin kotonaan ilman ulkopuolista seuraa – joko perheen kesken tai yksin. Nämä tilanteet kattavat 54 prosenttia kaikista alkoholinkäyttökerroista.

Alkoholinkäyttö perheen kanssa oli yleisin tilanne sekä miehillä että naisilla, mutta alkoholin käyttö yksin kotona oli miehillä huomattavasti naisia yleisempää (23 % ja 8 %).

Kun alkoholia juodaan kotona ilman ulkopuolista seuraa, käytetty alkoholimäärä jäi keskimäärin melko pieneksi. Mutta kaiken kaikkiaan määrä kuitenkin kattaa 40 prosenttia kaikesta suomalaisten juomasta alkoholista, ja on siksi alkoholin pitkäaikaisvaikutusten kannalta keskeinen.

Vanhemmat ja keski-ikäiset käyttävät alkoholia kotona ilman ulkopuolista seuraa paljon nuoria useammin

Runsasta alkoholinkäyttöä sisältävä ja pitkälle yöhön jatkuva juhliminen liittyi muita juomistilanteita selvemmin ikään: nuorilla aikuisilla neljännes juomiskerroista oli luonteeltaan tällaista juhlimista, eläkeikäisillä vain alle puoli prosenttia. Vanhemmat ja keski-ikäiset taas käyttävät alkoholia nuoria paljon useammin kotona ilman ulkopuolista seuraa.

Juhlimiskerrat kattoivat vain seitsemän prosenttia kaikista alkoholinkäyttökerroista, mutta 30 prosenttia kaikista humalakerroista. Kaikesta juodusta alkoholista ne kattoivat 19 prosenttia.

Niillä, jotka joivat itsensä usein humalaan, korostui juhliminen sekä mies- tai naisryhmässä juominen.

Miten alkoholihaittoja voidaan vähentää?

Humalahaittojen ehkäisyn kannalta olennaista on, että juhlimiskerroillakin juotaisiin kohtuullisemmin ja osa alkoholijuomista korvattaisiin alkoholittomilla. Tautiriskien ja alkoholisoitumisriskin kannalta taas olennaista on usein toistuva alkoholinkäyttö kotioloissa, vaikka määrät olisivatkin kertaa kohden pieniä.

Alkoholinkäyttötiedot selviävät Juomatapatutkimuksesta, joka on toteutettu vuosina 2000, 2008 ja 2016. Analyyseissä on ollut mukana kaikkiaan 21 100 suomalaista juomistilannetta, joista 6700 vuodelta 2016.

 

Lisätietoa

Tomi Lintonen & Pekka Kumpulainen & Janne Härkönen & Pia Mäkelä. Millaisissa tilanteissa suomalaiset käyttävät alkoholia – ja miten tilanteet eroavat väestöryhmittäin? Yhteiskuntapolitiikka 2022(2).

Pia Mäkelä, Pekka Kumpulainen, Janne Härkönen, Tomi Lintonen (2021) How are drinking occasions and all alcohol drunk by Finns distributed between different types of drinking occasions - A typology of drinking occasions. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 82(6), 767–775.

 

Kirjoittajasta
Pia Mäkelä on tutkimusprofessori Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
Kirjoittajasta
Tomi Lintonen toimii tutkimusjohtajana 70-vuotiaassa Alkoholitutkimussäätiössä, jonka tutkimusalaan kuuluvat alkoholitutkimus, muu päihdetutkimus sekä rahapelaamisen tutkimus.