Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ovat toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat jokaista Alkon henkilökuntaan kuuluvaa vastuulliseen toimintaan yhtiön johdon hyväksymien arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Ohjeistus koskee koko yhtiötä, myymälätasosta ylimpään johtoon ja jokaisen tulee noudattaa eettisiä periaatteita ja edistää niiden toteutumista.

1. Toimimme rehellisesti, laillisesti ja avoimesti

Toimimme rehellisesti ja avoimesti noudattaen voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja sopimuksia kaikessa toiminnassamme ja edellytämme vastaavaa myös liikekumppaneiltamme.

Viestimme toiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti.

Noudatamme hyvää hallintotapaa.

2. Toimimme tasapuolisesti, emme tarjoa tai vastaanota lahjuksia missään muodossa

Alko toimii luotettavien toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tasapuolisuus on yksi Alkon vähittäismyyntijärjestelmän peruskulmakivistä.

Emme vastaanota tai anna mitään suoria tai epäsuoria lahjoja tai etuja, joita voidaan pitää lahjuksina, korruptiona, epäasiallisena vaikuttamisena tai tasapuolisuusperiaatteiden vastaisina.

Hyväksyttävyyden keskeinen arviointikriteeri on, voiko lahjan tarjoaminen tai vastaanottaminen heikentää luottamusta riippumattomaan toimintaan.

Hyväksyttävä vieraanvaraisuus tai lahja on satunnainen eikä aseta saajalleen tai antajalleen mitään velvoitteita eikä siitä synny vastapalvelusta koskevia ajatuksia.

Alko ei tue suoraan tai epäsuorasti poliittisia puolueita tai organisaatiota eikä osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoitukseen.

3. Tunnistamme ja vältämme tilanteita, jossa voi syntyä eturistiriita

Henkilökohtaiset etumme eivät voi olla ristiriidassa Alkon edun kanssa.

4. Toimimme vastuullisesti, eettisesti hyväksyttävällä tavalla ja huolehdimme ympäristöstä

Kunnioitamme ihmisoikeuksia niin asiakas-, hankintaketjukuin työyhteisön näkökulmasta.

Alko noudattaa afmori BSCI:n code of conduct -periaatteita. Alko edellyttää eettistä ja arvojensa mukaista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan.

Otamme vastuullisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon päätöksenteossamme ja toiminnassamme.

5. Toimiva työyhteisö. Arvostamme erilaisuutta, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai syrjintää missään muodossa.

Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti noudattaen olemassa olevia hyviä työyhteisötaitoja, työlainsäädännön määräyksiä sekä sitovia sopimuksia.

Pidämme huolta Alkon omaisuudesta. Alkon henkilökuntaan kuuluvat ovat vastuussa yhtiön omaisuuden asianmukaisesta suojaamisesta vahingoittumiselta, väärinkäytöltä ja katoamiselta. Tällaista omaisuutta ovat kiinteä ja irtain omaisuus, rahavarat, tietojärjestelmät ja muu suojattu tieto.

6. Tietojen luottamuksellisuus. Käsittelemme asiakastietoja, henkilötietoja ja liikesalaisuuksia luottamuksellisesti ja lainmukaisin perustein.

Työssä saatuja luottamuksellisia tietoja Alkon toiminnasta, henkilökunnasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista ei saa kertoa ulkopuolisille tai käsitellä ulkopuolisen kuullen.

Perussääntö on se, että Aulassa on sisäistä ja www.alko.fi-sivuilla julkista tietoa. Tiedon omistaja vastaa omistamansa tiedon suojaustarpeen määrittämisestä.

Jokaisen on noudatettava Alkon tietoturva- ja tietosuojapolitiikka ja niiden ohjeistuksia.

7. Eettisten periaatteiden noudattaminen

Alkon hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 11.6.2020. Toimintatapojen toteuttamisen tukemiseksi on tarkempia yhtiötasoisia linjauksia sekä ohjeita, joita Alkon johtoryhmä voi tarvittaessa antaa.

Eettiset periaatteet koskevat koko Alkon henkilöstöä ja johtoa.

Alko edellyttää, että eettisiä periaatteita noudatetaan ja niiden toteutumista edistetään kaikilla tasolla.

Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää eettisten periaatteiden sisällön ja vaatimukset. Eettisten periaatteiden läpikäynti kuuluu henkilöstön työhöntuloperehdytykseen.

Rohkaisemme jokaista ilmoittamaan välittömästi epäillessään eettisten periaatteen vastaista toimintaa. Voit tehdä ilmoituksen omalle esimiehellesi, organisaatiossa tämän yläpuolella olevalle esimiehelle tai jos se ei ole mahdollista, sisäiselle tarkastukselle. Kaikkiin yhteydenottoihin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi.

Työntekijää ei saa estää ilmoittamasta eettisten periaatteiden rikkomuksista. Rikkomuksista ilmoittaminen ei vaikuta haitallisesti ilmoittajan työhön tai työsuhteeseen.