Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas en gång per år före juni månads utgång.

Den minister som ansvarar för alkoholfrågor vid Social- och hälsovårdsministeriet representerar ministeriet vid stämman.

Bolagsstämman ska enligt aktiebolagslagen behandla bland annat följande frågor: fastställande av bokslutet, utdelning av vinst, beviljande av ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter och bestämmande av arvoden till dem, val av revisorer och bestämmande av arvoden till dem, bestämmande av arvoden till medlemmarna i Förvaltningsrådet samt ändring av bolagsordningen.