Förvaltningsrådet

Alko har ett Förvaltningsråd med 12 medlemmar.

De utses av statsrådet (regeringen) för fyra kalenderår i taget.

Statsrådet (regeringen) utser också ordförande och vice ordförande i Förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet ska övervaka att bolagets verksamhet och förvaltning bedrivs i enlighet med sunda affärsprinciper och på ett lönsamt sätt, att bestämmelserna i lag och bolagsordning följs och att bolagsstämmans beslut och andra instruktioner verkställs.

Dessutom ska medlemmarna i Förvaltningsrådet hålla sig informerade om alkoholsituationen i Finland och utlandet och utfärda direktiv utifrån detta i syfte att utveckla bolagets verksamhet. Förvaltningsrådet ska ge ett utlåtande om bolagets bokslut och revision till ordinarie bolagsstämman. Enligt 38 § i alkohollagen ska ministeriet ha en representant i Förvaltningsrådet.

Medlemmar i förvaltningsrådet under mandatperioden 2016–2019

Vesa-Matti Saarakkala ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson vice ordförande, riksdagsledamot
Tuula Haatainen riksdagsledamot
Susanna Huovinen riksdagsledamot
Juha Rehula riksdagsledamot
Ulla Parviainen riksdagsledamot
Pauli Kiuru riksdagsledamot
Aino-Kaisa Pekonen riksdagsledamot
Pekka Puska riksdagsledamot
Päivi Räsänen riksdagsledamot
Sari Sarkomaa riksdagsledamot
Osmo Kokko

Social- och hälsovårdsministeriet representeras av direktör Jari Keinänen.