Styrelse

Styrelsen ska ansvara för bolagets löpande förvaltning och se till att verksamheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt enligt bestämmelserna i bolagsordningen, bolagsstämmans beslut och förvaltningsrådets direktiv.

Styrelsen är vald för en mandatperiod intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen utser verkställande direktör, ställföreträdare för VD och övriga befattningshavare i bolagets högsta ledning samt beslutar om deras löner och förmåner.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen samt tre till sex styrelseledamöter för ett år i taget.

Ordinarie bolagsstämman 2022 valde ordförande och vice ordförande i styrelsen samt fem styrelseledamöter.

Dessutom deltar två personalrepresentanter i styrelsens möten utan rösträtt.

Styrelsens utskott

Alko Ab:s styrelse har tillsatt tre utskott. Dessa är revisions- och personalutskottet samt hållbarhetsutskottet.

Styrelsen utser ledamöter och ordförande i utskotten.

Utskotten rapporterar om sitt arbete till styrelsen.

Arbetsordningar har fastställts för utskotten.

laura raitio

Laura Raitio

ordförande
licentiat i teknik


markku tervahauta

Markku Tervahauta

vice ordförande
medicine doktor
generaldirektör Institutet för hälsa och välfärd (THL)Mikko Forsell

diplom ingenjör, ekonomie magister
CFO


kirsi paakkari

Kirsi Paakkari

ekonomie magister, VD


pekka perttula

Pekka Perttula

politices doktor


ulrika romanschtuck

Ulrika Romantschuk

politices kandidat,
EVP, kommunikation och varumärkesledning, Fazer-koncernen


Kirsi Varhila


politices magister
välfärdsområdeschef  (fr.o.m. 1.6.2022)

 

Medarbetarrepresentanter

riina väntsi

Riina Väntsi

ordförande för Alkoholialan toimihenkilöt ATH ry

 

Antti Turunen

vs. ordförande för Alkon Liikeväki ALV ry