Styrelse

Styrelsen ska ansvara för bolagets löpande förvaltning och se till att verksamheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt enligt bestämmelserna i bolagsordningen, bolagsstämmans beslut och förvaltningsrådets direktiv.

Styrelsen är vald för en mandatperiod intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen utser verkställande direktör, ställföreträdare för VD och övriga befattningshavare i bolagets högsta ledning samt beslutar om deras löner och förmåner.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen samt tre till sex styrelseledamöter för ett år i taget.

Ordinarie bolagsstämman 2018 valde ordförande och vice ordförande i styrelsen samt fem styrelseledamöter.

Dessutom deltar två personalrepresentanter i styrelsens möten utan rösträtt.

Styrelsens utskott

Alko Ab:s styrelse har tillsatt tre utskott. Dessa är revisions- och personalutskottet samt alkoholpolitiska utskottet.

Styrelsen utser ledamöter och ordförande i utskotten.

Utskotten rapporterar om sitt arbete till styrelsen.

Arbetsordningar har fastställts för utskotten.

ordförande Harri Sailas, ekonom 

vice ordförande Kirsi Varhila, politices magister
avdelningschef Social- och hälsovårdministeriet

Juhani Eskola, medicine doktor
generaldirektör Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Pekka Perttula, politices doktor

Kuisma Niemelä, filosofi magister

Kirsi Paakkari, ekonomie magister, VD

Ulrika Romantschuk, politices kandidat, EVP, kommunikation och varumärkesledning, Fazer-koncernen

Medarbetarrepresentanter


Riina Väntsi
ordförande för Alkoholbranschens funktionärsförbund

Mikko Eronen ordförande för Alkoholhandelns fackförbund ALV