Styrelse

Styrelsen ska ansvara för bolagets löpande förvaltning och se till att verksamheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt enligt bestämmelserna i bolagsordningen, bolagsstämmans beslut och förvaltningsrådets direktiv.

Styrelsen är vald för en mandatperiod intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen utser verkställande direktör, ställföreträdare för VD och övriga befattningshavare i bolagets högsta ledning samt beslutar om deras löner och förmåner.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen samt tre till sex styrelseledamöter för ett år i taget.

Ordinarie bolagsstämman 2019 valde ordförande och vice ordförande i styrelsen samt fem styrelseledamöter.

Dessutom deltar två personalrepresentanter i styrelsens möten utan rösträtt.

Styrelsens utskott

Alko Ab:s styrelse har tillsatt tre utskott. Dessa är revisions- och personalutskottet samt alkoholpolitiska utskottet.

Styrelsen utser ledamöter och ordförande i utskotten.

Utskotten rapporterar om sitt arbete till styrelsen.

Arbetsordningar har fastställts för utskotten.

ordförande Harri Sailas, ekonom
vice ordförande Markku Tervahauta, medicine doktor generaldirektör Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Pekka Perttula, politices doktor
Kuisma Niemelä, filosofi magister
Kirsi Paakkari, ekonomie magister, VD
Ulrika Romantschuk, politices kandidat, EVP, kommunikation och varumärkesledning, Fazer-koncernen

Medarbetarrepresentanter


Riina Väntsi
ordförande för Alkoholialan toimihenkilöt ATH ry (1.5.-28.10. 2019 tjänstgörande ordförande för Alkoholialan toimihenkilöt ATH ry Juha Parvinainen)
Sini Heikkinen, huvudarbetarskyddsfullmäktig, ordförande för Alkon Liikeväki ALV ry