Alkohol och graviditet passar inte ihop

Det är tryggast för det ofödda barnet att modern slutar helt använda alkohol. Det finns nämligen ingen trygg gräns för användning av alkohol när man är gravid. Det lönar sig också att tänka efter sitt alkoholbruk redan före graviditeten och under amningen.

Alko har i flera år har samarbetat med finska riksförbundet för utvecklingsstörda Kehitysvammaliitto för att öka medvetenheten om FASD. Vi har också lyft fram temat varje år på FASD-dagen 9.9 genom att öppna våra butiker nio minuter senare än vanligt.

Alkohol och graviditet – är det möjligt att använda alkohol under graviditeten?

Alkohol och graviditet passar inte ihop. När en gravid mamma dricker, transporteras alkoholen genom placentan till fostret. Alkohol är giftigt för fostret och dess organ kan inte hantera alkohol på samma sätt som en vuxen människas kropp. Undersökningar visar att användning av alkohol under graviditeten inte bara medför negativa konsekvenser för fostret – det ökar dessutom betydligt risken för missfall och fosterdöd. Den vanligaste skadan som alkohol medför är skador på centrala nervsystemet. Alkohol är alltså farligt för fostret i alla skeden av graviditeten.

Graviditetens inledande skede och alkohol

Enligt undersökningar kan särskilt riklig användning av alkohol försämra fertiliteten och göra det svårare för en kvinna att bli gravid. Användning av alkohol under graviditetens viktiga första veckor kan medföra allvarliga olägenheter för fostret. Det är tryggast för en kvinna att sluta använda alkohol redan när hon planerar att bli gravid.

Alkohol skadar det ofödda barnet – risken är FASD och FAS

Visste du att alkohol är den främsta faktorn som orsakar intellektuell funktionsnedsättning hos barn i västländerna? Det är ändå möjligt att helt förhindra skador till följd av alkohol genom att avhålla sig från alkohol under hela graviditetstiden.

I Finland föds varje år mellan 600 och 3 000 barn som lider av en alkoholskada av något slag. Spektret av fosterskador som orsakas av alkohol går under förkortningen FASD (fetal alcohol spectrum disorders, dvs. fetala alkoholspektrumstörningar). Den allvarligaste formen av dessa skador är FAS, fetalt alkoholsyndrom.

Alkohol orsakar fosterskador av olika grader som kan variera från inlärningssvårigheter till intellektuell funktionsnedsättning. Det finns inget botemedel för sådana skador, men om barnet får en diagnos i ett tidigt skede kan det få rätt hjälp och stöd, vilket hjälper barnet att klara sig.

Alkohol och amning

När en mamma dricker, motsvarar alkoholhalten i hennes blodcirkulation alkoholhalten i modersmjölken. Till åtskillnad från graviditetstiden överförs promillena inte med modersmjölken till babyns kropp som sådana, utan alkoholhalten i barnets blod förblir lägre. Alkoholen lagras inte i modersmjölken utan avlägsnas med samma hastighet som det försvinner från blodet. Störst är alkoholhalten i modersmjölken cirka 30–60 minuter efter intaget av alkohol.

Upprepad eller riklig användning av alkohol under amningen kan ha en skadlig inverkan på barnets utveckling. Barnets centrala nervsystem utvecklas starkt under dess första levnadsår och det är viktigt att alltid undvika onödig exponering för alkohol.

Viktigt att den som vill sluta dricka får omgivningens stöd

De flesta blivande mammor börjar tänka på sina hälsovanor när de får veta att de är gravida. Kost, motion, vila och användning av berusningsmedel påverkar inte bara den blivande mammans hälsa och välbefinnande utan även det ofödda barnet.

För en stor del av de blivande mammorna är det självklart att sluta använda alkohol, och de behöver inte separat fundera på saken eller förklara det för sig själva eller sina närstående. För andra kan det däremot vara överraskande svårt att sluta, särskilt om de är vana att använda rikligt med alkohol och kroppen inte anpassar sig lätt till förändringarna i alkoholvanorna. Då är det av största vikt att den gravida kvinnan som vill sluta dricka får stöd av de närstående. De kan hjälpa genom att ta hänsyn till henne särskilt i situationer i vilka alkohol serveras.

Källor:
Amningshjälpen rf
HUS Helsingfors universitetssjukhus
Kehitysvammaliitto
nättjänsten verneri.net

Artikelbild: Folio Images