Alkon taloudellinen merkitys yhteiskunnalle yli 900 miljoonaa euroa

Kestävän taloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi Alkon toiminnan on oltava tehokasta. Alko huomioi sidosryhmänsä tasapuolisesti sekä raportoi taloudestaan läpinäkyvästi ja avoimesti.  Alkon kautta julkisen talouden menojen kattamiseksi tuloutuu vuosittain yli 900 miljoonaa euroa.

Alko noudattaa kestäviä liiketoimintaperiaatteita ja toimii avoimesti sekä noudattaa voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja sopimuksia. Yhtiö ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota, vaan toimii taloudellisesti vastuullisin perustein. Tätä edellytetään myös liikekumppaneilta.

Asiakkaat 1 159,7 milj. euroa

Asiakkaille tarjotaan turvallisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja. Vuonna 2015 alkoholijuomista saadut tuotot olivat 1 151,7 milj. euroa (1 172,0 milj. euroa vuonna 2014). Palveluita ja tarvikkeita tarjottiin asiakkaille 5,4 milj. euron (7,1 milj. euron) arvosta. Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 2,6 milj. euroa (3,1 milj. euroa) ja ne olivat pääasiassa vuokratuottoja ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

Tavaran- ja palvelujen toimittajat 962,9 milj. euroa

Pääosa hankinnoista on alkoholijuomia, joita ostetaan alkoholijuomateollisuudelta ja -tukkukaupan toimijoilta 920,7 milj. eurolla vuonna 2015 (926,5 milj. euroa vuonna 2014). Alko ostaa alkoholijuomat euromääräisinä, jotta valuuttariskiä ei muodostuisi. Muita tuotteita ja palveluita ostettiin 42,1 milj. eurolla vuonna 2015 (47,7 milj. euroa).

Henkilöstö 86,2 milj. euroa

Henkilöstölle maksettiin vuonna 2015 palkkoja ja palkkioita 67,4 milj. euroa (68,0 milj. euroa vuonna 2014). Eläkekulujen suuruus oli 14,5 milj. euroa (15,9 milj. euroa) ja muut henkilöstösivukulut olivat puolestaan 3,7 milj. euroa vuonna 2015 (3,6 milj. euroa).

Yhteiskunta 72,8 milj. euroa

Kaikista myydyistä tuotteista ja tuloksesta maksetaan Suomen lain mukaiset verot. Verotulot menevät valtion budjetin kautta yleisesti valtion menojen rahoittamiseen ja ne ovat tärkeä tulonlähde valtiolle. Verotuloilla rahoitetaan mm. sosiaali- ja terveyspalveluita.

Alkoholijuomaveroa Alkon kautta myydyistä tuotteista kertyi 586,0 milj. euroa vuonna 2015 (605,2 milj. euroa vuonna 2014). Alkoholijuomaverokertymä kaiken kaikkiaan valtiolle oli noin 1,4 mrd. euroa vuonna 2015.

Arvonlisäveroa maksettiin 40,5 milj. euroa (49,0 milj. euroa) ja yhteisöveroa 10,1 milj. euroa (10,5 milj. euroa).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien laskemien mukaan alkoholista johtuvia suoria haittoja yhteiskunnalle syntyi noin 1,4 miljardilla eurolla vuonna 2013.

Yhteisöt 0,3 milj. euroa

Alko tekee sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä -laitosten kanssa yhteistyötä Lasten Seurassa- ja Selvästi hyvää työtä -ohjelmissa. Alko maksoi yhteisöille vuonna 2015 yhteensä 137 500 euroa (106 000 euroa vuonna 2014).

Alkon vastuullisuustoimenpiteiden avustukset olivat yhteensä 0,3 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Alko ei anna avustuksia tai tukia poliittisille tahoille.

Omistaja 40,0 milj. euroa

Alko maksoi Suomen valtiolle vuoden 2014 tuloksesta osinkoa 40,0 milj. euroa (38,0 milj. euroa vuoden 2013 tuloksesta). Vuoden 2015 osinko oli 40,0 milj. euroa, joka maksetaan vuonna 2016.  Yhtiö ei saa valtiolta taloudellisia avustuksia.

Investoinnit 4,7 milj. euroa

Alko investoi myymäläverkon kehittämiseen ja strategian mukaisiin hankkeisiin. Myymälöiden kehittämiseen investoitiin 2,3 milj. euroa vuonna 2015 (2,4 milj. euroa vuonna 2014). Kehitysinvestoinnit olivat vuonna 2015 yhteensä 2,4 milj. euroa.