Klimatförändringarna hotar vinindustrin

Klimatförändringarna påverkar vinproduktionen, eftersom den globala medeltemperaturen stiger och extrema väderfenomen ökar. Om vinskördarna minskar och priset på vin stiger, blir vin då en exklusiv vara som är få förunnad?

Klimatförändringarna förändrar jorden på många olika sätt. Förutom den ökade medeltemperaturen på jorden blir extrema väderförhållanden som stormar, regn, torka och hetta allt vanligare. Extrema väderfenomen påverkar allt jordbruk och även odlingen av druvor blir mer utmanande.

Inte bara vinproduktionen utan också tillverkningen av öl och andra drycker påverkas, eftersom mindre skördar leder till att tillgången på råvaror, det vill säga spannmål, till alkoholindustrin minskar för att trygga matproduktionen.

Temperaturhöjningen förändrar druvornas smak

Olika druvsorter trivs i olika temperaturer, i 12–22 grader. Sorterna tål temperaturväxlingar på olika sätt, men en förändring på bara en värmegrad kan ändra druvans smakprofil. Dessutom leder temperaturhöjningen till tidigare skörd, eftersom mängden socker som bildas i druvorna blir hög redan innan druvornas tanniner och aromer hinner mogna helt.

Druvsorter som är traditionella för en viss vinregion kan därför behöva bytas ut mot värmetåligare sorter för att möjliggöra fortsatt odling. Exempelvis i Tyskland har fokus traditionellt legat på riesling och andra ljusa druvsorter. Men i och med varmare temperaturer står röda viner redan nu för mer än en tredjedel av Tysklands hela vinproduktion, eftersom röda druvsorter tål värme bättre än ljusa.

Vattnet kanske inte räcker till bevattning av vinodlingar

Dagens vinodling är koncentrerad till breddgrader där klimatet även under normala förhållanden har omfattat torra perioder och tidvis vattenbrist. Den globala uppvärmningen innebär ökad torka och vattnet räcker inte nödvändigtvis till för bevattning av vinodlingar. Exempelvis har många redan heta områden i Kalifornien och Australien blivit ännu varmare till följd av klimatförändringarna och lider periodvis av svår vattenbrist.

Det är möjligt att effektivisera användningen av vatten i vinodling och produktionsanläggningar, till exempel genom att införa droppbevattning, samla regnvatten för senare användning och tvätta vintankar flera gånger med samma vatten i ett så kallat slutet kretslopp.

Hetta, växtsjukdomar eller storm kan förstöra skörden på nolltid och orsaka kris för producenten

Olika extrema väderfenomen blir allt vanligare i och med klimatförändringarna. Överraskande frostperioder eller fukt och växtsjukdomar orsakade av störtregn kan förstöra skörden. Även hetta, stormar, hagelskurar eller skogsbränder kan förstöra vinskördar på ett ögonblick och orsaka kris för vinproducenten.


Hetta kan torka druvorna på några dagar.

Skadedjur och växtsjukdomar ökar användningen av bekämpningsmedel

När temperaturen stiger ökar skadedjuren och de sprider sig till nya områden. Ökad nederbörd och fukt utsätter för sin del vinstocken för växtsjukdomar. Skadedjur och växtsjukdomar ökar behovet av att använda bekämpningsmedel för att skydda skörden, och en större mängd kemikalier uppsamlas i jorden eller vattnet.

Katastrofalt om Norden skulle bli en lönsam region för vinodling

I framtiden kommer vingårdarna att ligga på högre breddgrader än nu på både det norra och det södra halvklotet. Det är möjligt att fortsätta odla druvor i de nuvarande vinregionerna genom att ändra odlingsmetoderna. Nya metoder är till exempel att byta sorter till mer värmetåliga, ändra vinfältens riktning i förhållande till solen samt skapa skugga och skydd genom att binda upp vinstockarna och gallra lövverket på ett annat sätt.

Områden som tidigare varit gynnsamma för vinodling kan till och med bli olämpliga för odling. Samtidigt blir nya regioner och till och med helt nya länder mest gynnsamma för vinodling. Tidigare var exempelvis England inget beaktansvärt vinland, men nu finns det flera engelska mousserande viner i Alkos sortiment.

Om det blev så att klimatet i Finland och de övriga nordiska länderna vore lämpligt och kommersiellt lönsamt för vinodling, skulle det innebära att klimatsituationen redan var katastrofal. Många regioner på jorden skulle ha blivit obeboeliga till följd av torka och hetta, och klimatflykt skulle vara vardag.

Hur kan vinindustrin bromsa klimatförändringarna?

Utsläppen av växthusgaser från druvodling och vinproduktion kan minskas på många olika sätt. Olika arbeten på vinfälten kan kombineras för att minska traktorkörningen och traktorernas bränsle kan bytas till biobaserat. Minskad användning av kemiska bekämpningsmedel och gödsel begränsar också utsläppen, eftersom tillverkningen av dem förbrukar mycket energi.

I produktionsanläggningar kan utsläppen minskas genom att minska energiförbrukningen, till exempel genom att optimera belysningen eller producera den energi som behövs med solpaneler. Istället för elektriska pumpar kan anläggningen utnyttja tyngdkraften om de olika stegen i vinets bearbetning arrangeras så att de går neråt från den övre delen av byggnaden.

Valet av förpackningsmaterial för drycken har stor inverkan på produktens koldioxidavtryck. Det kan minskas genom att använda lättare glasflaskor eller andra lättare förpackningsmaterial för drycken. Läs mer om förpackningsmaterialens klimatkonsekvenser.