Produktionen av alkoholdrycker belastar miljön

De största miljökonsekvenserna av tillverkning av vin, öl och starka alkoholdrycker uppstår i samband med tillverkning av dryckesförpackningar, jordbruk och energiförbrukning i olika faser av dryckesproduktionen.

Miljökonsekvenserna relaterade till vin och öl beror på förpackningen

De största miljökonsekvenserna relaterade till vin och öl uppstår i tillverkningen av förpackningar. Dryckesförpackningarnas andel av miljökonsekvenserna är nästan hälften, 46 procent för vin 49 procent för öl.

Den största enskilda orsaken till förpackningarnas stora andel av miljökonsekvenserna är tillverkning av glasflaskor, eftersom glastillverkning kräver mycket höga temperaturer på ca 1400-1600 ˚C, och detta förbrukar en hel del energi. Läs mer vanför förpackningsmaterialet för drycker är stora klimatkonsekvenser.

De näst största miljökonsekvenserna i vinproduktion beror på energi- och bränsleförbrukningen i samband med vinodling. Kvaliteten på och mängden bränsle som används i traktorer och andra maskiner på vingårdar påverkar belastningen. Användning av förnybar energi minskar i sin tur den totala belastningen. Det går också åt energi till att pumpa bevattningsvatten och hantera avfallsvatten, frostbekämpning, kylning eller uppvärmning av och belysning i produktionslokaler samt avkylning av pumpar som flyttar vinet och tillverkningstankarna.

I ölproduktion beror de näst största miljökonsekvenserna på energi och bränslen som förbrukas i olika produktionsfaser. Energi går åt till att administrera produktionsanläggningar och produktionsprocessen samt transporter av spannmål som används som råvara och färdiga produkter.

Produktionen av starka alkoholdrycker förbrukar en hel del energi

De största miljökonsekvenserna (49 %) relaterade till starka alkoholdryckers livscykel beror på energiförbrukningen vid destillering.

De näst största miljökonsekvenserna beror på förpackningarna, som i allmänhet består av glas. När det gäller starka alkoholdrycker är förpackningarnas andel av miljökonsekvenserna 20 procent.

Transporternas andel av dryckesproduktionens miljökonsekvenser kan vara en överraskning

I genomsnitt är de internationella transporternas andel av miljökonsekvenser relaterade till produktionen av alkoholdrycker endast knappt 3 procent. Största delen av de drycker som kommer till Finland transporteras med fartyg och lastbilar. Drycker kan också transporteras med flyg, som är det mest belastande transportsättet med tanke på miljön.

Förpackningen påverkar också utsläppen från transporter, eftersom tunga glasflaskor ökar transporternas miljöbelastning.

Utsläppen från transporter kan minskas till exempel genom att frakta drycker närmare destinationen med fartyg i stora tankar och paketera dem först på destinationsorten. Den belastning som glasflaskor orsakar kan också minskas genom att ersätta en konventionell glasflaska med en lättare glasflaska, PET-plastflaska eller kartongburk.

Återvinning minskar miljökonsekvenserna

Tillverkningen av dryckesförpackningar är den största enskilda faktorn som medför miljökonsekvenser i tillverkningen av alkoholdrycker. Därför är det viktigt att förpackningarnas värdefulla material återvinns.

Flaskor med pant och burkar i aluminium kan returneras till vilket insamlingsställe som helst i Finland. Annat material och dryckesförpackningar utan pant sorteras enligt anvisningarna. Läs mer om sortering och återvinning av dryckesförpackningar.

Samarbete för att minska miljökonsekvenserna

Tillsammans med de andra nordiska alkoholmonopolen samt leverantörer försöker Alko hitta metoder för att minska produktionens miljökonsekvenser. Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett omfattande och mångsidigt dryckessortiment som har producerats med hänsyn till miljön.

Miljökonsekvenserna av olika alkoholdrycker analyserades i en studie som de nordiska alkoholmonopolen beställde 2016. Ta del av sammanfattningen (på engelska) och forskningsrapporten av studien (på engelska).