Alkoholbruk kan leda till akut alkoholförgiftning

Alkohol är ett skadligt ämne, vars giftighet beror på flera variabler, såsom dryckens alkoholhalt, mängd och intagets längd. Dessutom påverkas risken av individuella faktorer, såsom kön, storlek, gener och medicinering. Redan det att man fyllnar till kan betraktas som ett lindrigt förgiftningstillstånd, men i allmänhet anses alkoholförgiftning vara ett kraftigare berusningstillstånd som ibland kräver sjukhusvård.

Svag berusning är ett lindrigt förgiftningstillstånd

Med förgiftning avses störningar i kroppsfunktioner som orsakas av ett ämne. Även svag berusning, som ofta betraktas som ett önskvärt tillstånd är en lindrig förgiftning. Med alkoholförgiftning avses dock i allmänhet ett tillstånd som är uppenbart skadligt.

Etanol sugs snabbt upp från magsäcken till blodcirkulationen och vidare till hjärnan och andra organ. Berusningstillståndet är kraftigast efter ca en halv timme och blir allt kraftigare om drickandet fortsätter. Om man dricker på tom mage sugs alkoholen upp snabbare och man blir snabbare berusad. Även alkoholdrycker med koldioxid kan sugas upp snabbare, eftersom koldioxid kan främja tömningen av magsäcken.

Symptom på lindrig alkoholförgiftning är till exempel eufori, mod och avtagande hämningar. En stigande etanolhalt i blodet och hjärnan upplevs ofta vara behagligt. Man antar att etanol och dess ämnesomsättningsprodukter påverkar många signalsubstanser i det centrala nervsystemet som skapar välbehag, till exempel dopamin, och man vet att etanol därför orsakar beroende.

När förgiftningstillståndet eller ruset tilltar blir det svårare att koncentrera sig, rörelserna blir fumliga, talet sluddrigt och det kan också förekomma desorientering och problem med minnet. Beteendet i berusningstillstånd är delvis individuellt: vissa kan verka relativt nyktra medan andra förvandlas helt redan av lindrigt rus.

Akut alkoholförgiftning kan vara ödesdiger

När förgiftningstillståndet förvärras slocknar det centrala nervsystemet till slut, vilket leder till medvetslöshet. Stora doser etanol förlamar också hjärtat och lungorna samt försämrar muskelverksamheten i munnen och svalget, och därför kan det vara ödesdigert att slockna i en dålig position eller spy i medvetslöst tillstånd. Berusade personer är också exponerade för mindre och även livshotande olyckor.

Alkoholförgiftningar orsakas också andra personer än dem som dricker medvetet. Etanol och andra alkoholer används till exempel som lösningsmedel i kosmetik, målfärger samt avisnings- och desinficeringsmedel. Alkoholhaltiga vätskor, vare sig de används som drycker eller kemikalier, ska alltid förvaras utom räckhåll för barn och dementa personer.

Lämna inte en slocknad person ensam – hur agera vid misstankar om allvarlig alkoholförgiftning?

Om en person inte vaknar av lätta omruskningar ska du vända honom eller henne på sidan, hålla andningsvägarna öppna och ringa nödnumret 112. Om personen har kraftiga symptom och är till exempel desorienterad, spyr, har ont i bröstet eller tecken på yttre skador, såsom sår, svullnader eller blåmärken, ska man se till att personen kommer till jouren även om han eller hon går att väcka. Även om en person misstänks ha druckit något alkoholhaltigt ämne som inte är avsett att drickas, till exempel spolarvätska eller hembränt, ska man se till att personen snabbt kommer till jouren, eftersom sådana förgiftningstillstånd kan vara livshotande. Om det är fråga ett ämne som inte är avsett att drickas eller om en person utöver alkohol är påverkad av läkemedel är det bra också att kontakta Giftinformationscentralen, som har jour dygnet runt (tfn 0800 147 111).

Det är förbjudet för minderåriga att bruka och inneha alkohol. Om ett barn dock har druckit alkohol ska barnet föras till jouren, eftersom även relativt små mängder alkohol kan orsaka en livsfarlig sänkning av blodsockret hos små barn. Hos unga personer kan regelbundet alkoholbruk i sin tur leda till att arbetsminnet, uppmärksamheten och den tredimensionella uppfattningsförmågan försämras rentav permanent och i högre grad än hos vuxna. Läs mer om varför alkohol inte lämpar sig för ungdomar.

På sjukhus behandlas alkoholförgiftning i allmänhet enligt symptomen. Man stöder till exempel andningen och blodcirkulationen med läkemedel eller utrustning samt rättar till vätske- och saltbalansen intravenöst. Om man misstänker att det fortfarande finns alkohol i magsäcken kan den pumpas bort för att förhindra att berusningstillståndet förvärras.

Kan akut alkoholförgiftning förebyggas?

Det finns inga säkra mängder för att förhindra akut alkoholförgiftning. Alkohol är det vanligaste rusmedlet i Finland, och det är känt att användningen av det relativt ofta leder till akut förgiftningstillstånd eller bestående hälsoproblem. Om man använder alkohol gäller det att göra det måttligt, eftersom risken för långvariga hälsoproblem och akut alkoholförgiftning då är mindre.

Artikels skrivare: Maria Kaista, Specialistläkare, HUS Akut, Giftinformationscentralen och Akutvård

Artikelbild: Folio Images