Alkohol lämpar sig inte för ungdomar

De skadliga effekterna av alkohol är desamma för unga som för äldre personer. Unga personers hjärna är dock känsligare för alkohol. Dessutom kan oerfarenheten av alkohol och kännedomen om egna gränser medföra allvarliga konsekvenser. Det finns inga positiva hälsoeffekter av alkoholbruk när det gäller unga.

Varför är det inte bra för unga att dricka alkohol?

En ung persons hjärna utvecklas och är känsligare för alkohol än en vuxens. Alkoholen förändrar funktionen hos hjärncellernas membran och lamslår hjärnan. Hos unga kan rikligt alkoholbruk försämra arbetsminnet, uppmärksamheten och den rumsliga uppfattningsförmågan.

Exponering för alkohol i tidig ålder ökar sannolikheten för alkoholberoende. Ju yngre man är när man börjar dricka, desto större är risken för beroende, och de skadliga effekterna av alkohol ökar som vuxen.

De skadliga effekterna av alkohol är desamma för unga som för vuxna. För finländska unga och även vuxna är olycksfall en betydande skadlig konsekvens av alkoholbruk. Alkohol orsakar många sjukdomar. Läs mer om alkoholrelaterade skador och sjukdomar.

Unga är en riskgrupp när det gäller alkoholförgiftning

Alkohol påverkar unga mångdubbelt mer än vuxna, eftersom oerfarna unga inte känner sina gränser. Alkohol som dricks snabbt eller på tom mage kan snabbt höja alkoholhalten i blodet otroligt mycket. I synnerhet barn och unga som i sin oerfarenhet dricker för mycket riskerar att råka ut för alkoholförgiftning. Läs mer om alkoholförgiftning.

Unga börjar ofta dricka på grund av social press

Unga börjar ofta dricka och använda andra rusmedel på grund av externa omständigheter såsom vänkretsen. Social press handlar mer om ungas vilja att höra till en grupp än direkta påtryckningar.

Att pröva på alkohol kan också utgöra en del av att bli vuxen. Vänkretsen och den övriga omgivningen, till exempel sociala medier, kan skapa en felaktig bild av hurdana erfarenheter en ung person bör ha i en viss ålder.

För unga är det mycket att känna sig accepterad. Om en ung person inte upplever att detta är fallet i hemmet, skolan eller fritidssysslor kan han eller hon sträva efter att bli accepterad av grupper där alkohol eller andra rusmedel använd.

Langa inte alkohol till minderåriga

Enligt alkohollagen får alkoholdrycker inte förmedlas till minderåriga. Ibland tänker föräldrar att alkoholbruk hemma är ett sätt att kontrollera ungas alkoholbruk utanför hemmet. I verklighet är den en signal att det är tillåtet för unga att dricka. Ungas tröskel för att också börja dricka sinsemellan kan bli lägre om man gjort det hemma.

Det är också bra att diskutera med myndiga unga i familjen om langning av alkohol till minderåriga och eventuella konsekvenser av alkohol för minderårigas hälsa och välbefinnande.

Om en expedit på Alko misstänker att alkohol langas till minderåriga vägrar expediten att sälja. Läs mer om försäljningsprinciperna.

Källa: Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf

Artikelbild: Folio Images

Tala om alkohol med dina ungdomar – fundera tillsammans exempelvis på följande frågor:
  • Får vuxna dricka alkohol när barn och unga är närvarande?
  • I vilka situationer har alkoholkonsumtion eller någons berusade tillstånd varit störande?
  • Vilka effekter har alkoholkonsumtion på ungdomars hälsa och liv?
  • Vad göra om någon publicerar bilder på sig själv eller andra när de är fulla på sociala medier?
  • Vad kan du säga för att tacka nej när en kompis bjuder på alkohol?
  • Hur ska du tala om för en kompis att hen inte ska dricka mer?
  • Vad göra om en kompis slocknar?