Ikääntyneet ja alkoholi – sopiiko alkoholi ikääntyneille?

Kohtuullinen alkoholinkäyttö on sallittua ja hyväksyttävää myös ikääntyneelle. Ikäihminen on kuitenkin alttiimpi alkoholin haitoille iän mukanaan tuomien fysiologisten muutosten vuoksi.

Ikääntyessä alkoholin vaikutukset voimistuvat

Terveydestään huolehtivan ikäihmisen kannattaa miettiä omaa alkoholinkäyttöään, sillä alkoholin vaikutukset voimistuvat iän myötä. Esimerkiksi kehon vesimäärä pienenee ja samalla rasvan osuus kasvaa. Alkoholi vaikuttaa kehoon sitä voimakkaammin, mitä vähemmän vettä keho sisältää.

Myös munuaisten sekä maksan toimintakyky heikkenee iän myötä ja esimerkiksi lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu. Tällöin jopa vähäinen määrä alkoholia voi aiheuttaa lääkkeen kanssa ikäviä seurauksia. Alkoholin palaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi maksassa. Maksan toimintakyvyn heikentyessä alkoholin palaminen ja maksan kyky käsitellä alkoholia heikentyy. Lue lisää alkoholin palamisesta ja poistumisesta.

Iän myötä tasapainoaisti, koordinaatio ja motoriikka hidastuvat sekä heikentyvät. Tämä lisää riskiä onnettomuuksille, esimerkiksi kaatumiselle, erityisesti alkoholin vaikutuksen alaisena. Lisäksi muisti ja aistitoiminnat heikkenevät kaikilla ikääntyvillä, mutta runsas alkoholinkäyttö pahentaa heikentymistä.

Muistisairaus voi alkaa masennuksella. Ahdistus, tarkoituksettomuus elämässä, yksinäisyys ja masennus voivat entisestään lisätä ikääntyvän päihteiden käyttöä. Muistisairauden kehittymisen myötä myös ikääntyvän alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöön on syytä kiinnittää huomiota, sillä lääkkeet tai alkoholin yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa saattavat muistisairaalta unohtua.

Tarkista lääkkeiden ja alkoholin yhteensopivuus

Sairaudet ja niihin määrätyt lääkitykset yleistyvät iän myötä. Alkoholi ja lääkkeet yhdessä voivat aiheuttaa ikäviä ja jopa vakavia yhteisvaikutuksia. Seurauksena voi olla esimerkiksi uneliaisuutta, huimausta, muistihäiriöitä tai jopa maksavaurioita.

Jos alkoholin käyttö epäilyttää lääkityksen takia, tarkista aina alkoholin ja lääkkeen yhteensopivuus lääkkeen määränneeltä lääkäriltä tai apteekissa. Lue lisää alkoholista ja lääkkeistä.

Alkoholinkäytön riskiraja on ikääntyneillä matalampi

Ikäihmisten riskiraja alkoholinkäytölle on huomattavasti työikäisten ja terveiden aikuisten rajoja alhaisempi. Yli 65-vuotiaille asetettu riskikulutuksen raja on 2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa. Nämä määrät ovat kuitenkin suosituksia perusterveelle ja pysyväislääkitystä käyttämättömälle ikääntyvälle. Lue lisää alkoholin riskirajoista.

Alkon asiointikieltosopimus voi rajoittaa muistisairaan asiointeja

Asiointikieltosopimuksella asiakas voi rajoittaa alkoholijuomien hankintaa Alkon myymälöistä tai verkkokaupasta. Sopimuksen voi solmia, vaikka alkoholinkäyttö ei olisi ongelmallista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi muistisairaan asiakkaan kohdalla, joka saattaa asioida useita kertoja päivässä tai viikossa muistamatta aiempia käyntejään. Lue lisää asiointikieltosopimuksesta.

Lähteet:
Päihdelinkki
Sininauhaliitto

Artikkelin pääkuva: Folio Images