Alkoholin riskirajat

Alkoholin riskirajat määritellään päivittäisten tai viikoittaisten alkoholiannosten mukaan. Runsaasti alkoholia käyttävillä on suurempi vaara saada alkoholin aiheuttamia haittavaikutuksia. Alkoholin kulutusmäärien lisäksi yksilölliset tekijät voivat kasvattaa riskiä alkoholin haittoihin.

Alkoholin riskirajat alkoholiannoksien mukaan

Alkoholin käytön korkean riskin rajaksi on arvioitu miehillä 67 annosta päivässä tai 23–24 annosta viikossa. Naisilla vastaava määrä on 56 annosta päivässä tai 12–16 annosta viikossa. Nämä luvut katsotaan jo hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön on viimeistään syytä puuttua.

Kohtalaisen riskin tasoksi määritellään miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa.

Ikäihmisten riskiraja on huomattavasti työikäisten ja terveiden aikuisten rajoja alhaisempi. Yli 65-vuotiaille asetettu riskikulutuksen raja on 2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa. Lue lisää alkoholin vaikutuksista ikääntyviin.

On myös tilanteita, jolloin alkoholinkäytölle ei ole turvarajaa. Esimerkiksi raskauden aikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa vakavia seurauksia syntyvälle lapselle ja siksi on suositeltavaa lopettaa alkoholinkäyttö kokonaan jo raskautta suunnitellessa. Lue lisää alkoholin vaikutuksista raskauteen.

Paljonko on yksi alkoholiannos?

Yksi alkoholiannos sisältää noin 12 grammaa absoluuttista alkoholia. Yksi alkoholiannos on esimerkiksi:

  • 1 pullo (0,33 litraa) keskiolutta tai siideriä
  • 1 lasillinen (12 cl) viiniä
  • 1 lasillinen (8 cl) väkevää viiniä
  • 1 paukku (4 cl) väkevää alkoholia
Paljonko on yksi alkoholiannos?
Esimerkkejä alkoholiannoksista

Annosmäärien laskemisessa voit käyttää apuna Päihdelinkin Annoslaskuria.

Alkoholin haitat

Alkoholin käytöstä voi aiheutua sekä terveydellisiä, sosiaalisia että taloudellisia haittoja. Kohtuukäyttäjälle riski haittoihin on vähäinen, mutta alkoholin riskirajat ylittävälle todennäköisyys riskeihin kasvaa. Riskialttiuteen vaikuttavat myös monet yksilölliset tekijät, esimerkiksi perimä, sukupuoli, kehon koko, terveydentila ja erilaiset lääkitykset.

Alkoholilla on osansa monissa sairauksissa. Runsaasti alkoholia käyttävillä sairaspäivien määrä on noin kaksin- tai kolminkertainen verrattuna kohtuukäyttäjiin ja raittiisiin. Säännöllinen alkoholinkäyttö voi myös altistaa alkoholismille eli alkoholiriippuvuudelle.

Terveysriskien lisäksi alkoholi nostaa tapaturma- ja kuolemanriskiä. Alkoholi heikentää toimintakykyä ja se voi johtaa hukkumisiin, kaatumisiin ja putoamisiin sekä liikenneonnettomuuksiin. Työikäisten kuolemaan johtavissa tapaturmissa päihteet, alkoholi mukaan lukien, on osatekijä jopa kahdessa tapauksessa kolmesta.

Lue lisää alkoholin haitoista ja alkoholisairauksista.

Lähteet:
Käypä hoito
Päihdelinkki
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos