Urheiluseurassa opitaan elämän kannalta arvokkaita taitoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan syrjäytyneitä nuoria on Suomessa arviolta reilusta kymmenestä tuhannesta jopa sataan tuhanteen laskentatavasta riippuen. Nuorilta itseltään kysyttäessä merkittävämmäksi syyksi syrjäytymiselle pidetään ystävien puutetta.

Mikäli oikeanlainen ja riittävä tukiverkosto puuttuu, ajautuu helpommin vaikeuksiin myös muilla elämän osa-alueilta. Urheiluseuratoiminta tarjoaa monelle lapselle ja nuorelle yhteisön, jonka kautta voi luoda itselleen hyvin merkityksellisiä ihmissuhteita ja oppia elämän kannalta arvokkaita taitoja.

Toimin Helsingin Uimareissa taitouintivalmentajana sekä lajivastaavana ja saan monesti huomata, miten merkityksellisiä urheiluharrastus ja sen tuoma kaveripiiri voivat lapselle tai nuorelle olla. Jos vaikkapa koulussa ei ole omaa luottoystävää, sen voi löytää urheiluharjoituksista, joihin nuoret saattavat käyttää viikostaan hyvinkin monta tuntia. Kun tähän laskee mukaan harjoitusmatkoihin kuluvan ajan sekä mahdolliset harjoitusleirit ja kilpailumatkat, tulee harrastuskavereiden kanssa vietettyä monesti todella tiiviisti aikaa.

Meillä Helsingin Uimareissa osataan oman kokemukseni mukaan hyvin ohjata urheilijoita toimimaan hyvässä yhteishengessä toisia kannustaen ja tukien. On enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että uimarit ovat aidosti kiinnostuneita toistensa elämästä muutenkin kuin vain harrastuksen merkeissä, ja että kavereita halutaan auttaa, jos vain pystytään. Hyvät sosiaaliset taidot ja muiden yhdenvertainen kohteleminen antavat avaimia elämässä pärjäämiseen myös aikuisiällä.

Urheiluvalmennuksessa korostuu monelta osin sen kokonaisvaltaisuus, etenkin lapsista ja nuorista puhuttaessa. Ei riitä, että harjoittelee hyvin ja monipuolisesti, jos esimerkiksi nukkumisen, syömisen tai sosiaalisten suhteiden saralla on puutteita tai haasteita. Yhdenkin elämän osa-alueen vaikeudet heijastuvat helposti harrastuksissa pärjäämiseen ja tällöin on tärkeää, että valmentaja on mahdollisimman tietoinen urheilijoidensa elämäntilanteesta. Itselleni on tärkeää, että valmennussuhteen päättyessä, urheilija on omaksunut harrastuksen kautta liikunnallisen elämäntavan ja sen jatkaminen olisi luontevaa myös tulevaisuudessa. Vaikka laji vaihtuisi tai tavoitteellinen urheilu jäisi omasta elämästä pois kokonaan, olisi taskussa hyviä tapoja ja tottumuksia, joiden avulla elämässä pärjää helpommin.

Valmentajalla on suuri rooli nuoren elämässä

Valmentaja voi olla urheilijalle elämän tärkeimpiä aikuisia, jolle voi olla jopa helpompi uskoutua kuin omille vanhemmille. Jos kotiolot eivät ole täysin kunnossa, korostuu valmentajan rooli aikuisena, joka auttaa lasta tai nuorta hänen kohtaamissaan haasteissa. Tämän vastuun tiedostaminen luo ymmärrettävästi odotuksia ja paineita valmentajien suuntaan. Omalla esimerkillä ja urheilijoiden asiallisella kohtelulla voi vaikuttaa suurestikin heidän hyvinvointiinsa sekä sitä kautta myös itse urheilussa menestymiseen ja pärjäämiseen. Urheilijat tulisi nähdä yksilöinä, joista jokaiselle kuuluu yhdenvertainen kohtelu. Yhdenvertaisuudella on syrjäytymisen näkökulmasta suuri rooli ja onkin hienoa, jos urheiluharrastus tarjoaa lapselle tai nuorelle mahdollisuuden tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään.

Omassa seurassani valmentajien osaamiseen suhtaudutaan tosissaan ja sekä uusia että jo kokeneempia valmentajia ja ohjaajia kannustetaan ja ohjataan kouluttautumaan valmennuksen saralla. Seura maksaa osallistumisesta koituvat kulut, joten kouluttautuminen on mahdollista myös pienituloisemmille valmentajille kuten opiskeluiden ohessa valmentaville nuorille. Urheiluseurakentällä koen, että kouluttautumiseen panostaminen ja osaavat valmentajat ovat yksiä monista vahvuuksistamme meillä Helsingin Uimareissa, ja niiden myötä voimme entistä paremmin olla vahva tekijä yhdenvertaisessa sekä syrjäytymisen vastaisessa toiminnassa.

Heidi Tuominen

Blogin kirjoittaja valmentaa nuoria taitouimareita Helsingin uimareissa sekä toimii lajivastaajana. Alko palkitsi Helsingin uimarit Vuoden urheiluseurana ja 10 000 euron stipendillä vuoden 2019 Urheilugaalassa. Palkinnon jakaminen on osa Alkon ja Olympiakomitean yhteistyötä, jonka tavoite on yhdessä edistää kaikkien suomalaisten, ja erityisesti lasten sekä nuorten liikkumista, hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Lue lisää Alkon ja Olympiakomitean yhteistyöstä.

Heidin kuva: Hanna Kivari

#nofilter-blogitekstit