YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Alkossa

Alkon vastuullisuusstrategia vastaa kahdeksaan Yhdistyneiden kansakuntien 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.

YK:n jäsenvaltioiden yhteisesti sopimien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) ja toimintaohjelman on tarkoitus ohjata maailman kehitystä vuoteen 2030 saakka (Agenda2030). Tavoiteohjelman päämäärä on poistaa äärimmäinen köyhyys sekä kannustaa kestävän kehitykseen, jossa huomioidaan niin ympäristö, talous, kuin ihmiset tasavertaisesti.

Alkon vastuullisuusstrategia vastaa kahdeksaan kestävän kehityksen tavoitteeseen:

Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa.

Alkon vastuullisuustyön kivijalka ja alkoholilaissa määritelty perustehtävä on alkoholin vastuullinen myynti ja haittavaikutusten vähentäminen sekä omilla toimilla että myös yhteistyökumppaneiden ja -ohjelmien kautta. Lue lisää Alkon kumppaneista.

Alkoholinkäytöllä on haitallisia terveysvaikutuksia, mutta sen lisäksi alkoholinkäyttö voi vaikuttaa myös ympärillä oleviin ihmisiin; perheeseen, ystäviin ja työkavereihin. Lue lisää Alkon vastuullisuustyöstä.

Tavoite 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saastumista, lopettamalla kaatopaikat ja minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä ja lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä.

Pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteisen ympäristö- ja ilmastotyön strategisen suunnitelman teemavuosi oli vuonna 2020 vesi. Teemavuonna kiinnittettiin erityistä huomiota juomatuotannon raaka-aineiden viljelyyn ja vesitehokkuuteen sekä kemikaalien käytön vähentämiseen viljelyssä.

Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

Alkon vastuullinen hankinta pohjautuu amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) eettisiin toimintaperiaatteisiin. Avainasemassa on valvoa toimintaperiaatteiden noudattamista esimerkiksi auditoinnein. Tämän lisäksi vahvistamme monin tavoin hankintaketjumme eri tahojen osaamista liittyen työtekijöiden asemaan ja oikeuksiin. Lue lisää hankintaketjun eettisyydestä.

Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

Alkon tavoitteena on auttaa asiakasta tekemään vastuullisia ostopäätöksiä sekä lisäksi minimoida omasta toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kannustaa hankintaketjuamme huolehtimaan myös ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta.

Alkon Vihreä valinta -merkintä auttaa asiakkaita tekemään ympäristön kannalta kestäviä tuotevalintoja. Tavoitteemme on kasvattaa Vihreä valinta-merkittyjen tuotteiden osuus 70 prosenttiin valikoimasta vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää Vihreistä valinnoista.

Kannustamme tavarantoimittajiamme tarjoamaan Alkon valikoimaan kasvihuonekaasupäästöjen kannalta vähiten haitallisia, kevyitä ja kierrätettäviä pakkauksia. Lisäksi kannustamme asiakkaita kierrättämään kaikki juomapakkaukset oikein. Pantittomista juomapakkauksista viinipussit ja hanapakkausviinien sisäpussit voi palauttaa Alkon keräyspisteisiin. Keräyspisteisiin kerätyt viinipussit hyödynnetään sementinvalmistuksessa. Lue lisää hanapakkauspussien keräyksestä.


Tavoite 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteisen ympäristö- ja ilmastotyön strategisen suunnitelman teema oli vuonna 2019 energia ja hiilidioksidipäästöt. Teemavuoden tavoitteena oli määritellä hankintaketjulle raaka-aineiden alkutuotannon ja juomatuotannon energiatehokkuuteen sekä uusiutuvan energian käyttöön liittyvät parhaat käytännöt ja tavoitetasot.

Tavoitteemme on olla hiilineuraali Alko sähkönkulutuksemme ja kotimaan kuljetusten osalta vuonna 2030. Lisäksi tavoitteenamme on pienentää juomapakkausten ilmastovaikutuksia 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.


Tavoite 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Ehkäistä ja vähentää vuoteen 2025 mennessä merkittävästi merten saastumista erityisesti maalla tapahtuvien toimintojen vaikutuksesta, kuten meriin päätyvien jätteiden ja ravinnekuormituksen kautta.

Alko kiinnittää huomiota erityisesti vesistöjen roskaantumiseen ja kertakäyttömuovituotteisiin Alkon myymälöissä. Kehitämme eri keinoin valikoimassamme olevien tuotteiden ympäristöystävällisyyttä. Näkökulmina ovat esimerkiksi kierrätysmateriaalien käytön lisääminen ja tuotteiden kierrätettävyys.


Tavoite 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteisen ympäristö- ja ilmastotyön strategisen suunnitelman teemavuosi vuonna 2021 on alkutuotannon viljelykäytännöt sekä luonnonmonimuotoisuuden parantaminen.


Tavoite 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. Tehostaa kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta ja täydentää sitä useiden sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka jalkauttavat ja jakavat tietoja, asiantuntemusta, teknologiaa ja rahoitusresursseja kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa.

Alko kehittää aktiivisesti vastuullisuustyötään muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien sekä amfori BSCI:n muiden jäsenten kanssa. Tulevaisuudessa tarkoituksena on hyödyntää enemmän yhteistyötä myös esimerkiksi juomatoimialan asiantuntija- sekä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.

Lue lisää pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteistyöstä.

Lähde:
YK-liitto